Co to jest ryzyko inwestycyjne?

Poziom

Niezależnie od wysokości inwestycji, czy jej rodzaju, każda obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym. 

Niezależnie od wysokości inwestycji, czy jej rodzaju, każda obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym. Definicja ryzyka inwestycyjnego mówi, że jest to nic innego, jak możliwość uzyskania innej stopy zwrotu, niż zakładana. Literatura fachowa wyróżnia wiele rodzajów ryzyka inwestycyjnego, jednak każde z nich opiera się na powyższej definicji.

Świadomość ponoszonego ryzyka inwestycyjnego oraz jego skali związanego z inwestycjami jest jednym z podstawowych aspektów, jakie należy rozważyć przed rozpoczęciem inwestycji. Niepewność, co do poziomu wartości akcji, cen walut etc. jest znaczącym elementem warunkującym wysokość inwestycji. Co jednak ważne, istnieje duża zależność pomiędzy wysokością ryzyka inwestycyjnego, a skłonnością do jego ponoszenia. Akceptując duże ryzyko mamy spore szanse na osiągnięcie bardzo wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

Rodzaje ryzyka inwestycyjnego

Jak wspomniano wyżej istnieje wiele definicji ryzyka inwestycyjnego w zależności od aktywów, w które lokowane są środki. Do najważniejszych należą:

  • ryzyko systematyczne – dotyczy ono wszystkich inwestycji i wynika z ekonomicznych warunków rynku, na którym inwestujemy;
  • ryzyko niesystematyczne – można je zminimalizować poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego;
  • ryzyko inflacji – dotyczy inwestycji o stałym oprocentowaniu; w przypadku wysokiej inflacji ewentualne zyski z inwestycji mogą zostać „zjedzone” przez nadmierny wzrost cen;
  • ryzyko walutowe – ściśle powiązane z kursem danej waluty; osłabienie kursu dolara, euro, czy franka, jest oczywiście korzystne dla inwestora z Polski, z drugiej jednak strony umocnienie złotówki spowoduje pomniejszenie stopy zwrotu w obcej walucie o niekorzystną różnicę kursów z momentu otwarcia i zamknięcia inwestycji;
  • ryzyko polityczne – dotyczą zmian m.in. w zakresie podatków, czy innych decyzji politycznych.

Jak widać, istnieje wiele czynników lub ryzyk inwestycyjnych. Powyższe to jedynie ich część. Odnoszą się one ściśle do sytuacji bieżącej na poziomie mikro i makroekonomicznym zarówno przedsiębiorstw, jak i krajów. Dlatego też tak ważne jest określenie jeszcze przed podjęciem decyzji o inwestycji, na jak duże ryzyko jesteśmy w stanie się zgodzić.

Jak uniknąć ryzyka inwestycyjnego?

Każda inwestycja ściśle związana jest z ryzykiem. Rynek kapitałowy, walutowy czy każdy inny nie daje gwarancji stabilnego, ciągłego wzrostu cen. Rozważając pojęcie ryzyka inwestycyjnego, nie tylko wziąć pod uwagę należy możliwość osiągnięcia straty, ale również uzyskanie zysku w innej, niż zamierzona wysokości. Istnieją jednak sposoby na zminimalizowanie oddziaływania ryzyka. Najważniejsze z nich to przede wszystkim dywersyfikacja portfela. Dzięki rozproszeniu inwestycji na różne kanały, możemy uniknąć utraty całości zainwestowanych środków. Bardzo ważnym jest również rozłożenie inwestycji w czasie. Obserwując rynek kapitałowy na przykład, zauważyć możemy codzienne zmiany cen. Dopiero jednak w długim okresie możemy stwierdzić, jaki jest obecny trend i uniknąć chwilowych wahań danego instrumentu. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i uodpornić na chwilowe spadki. Każda decyzja inwestycyjna powinna być podjęta samodzielnie na podstawie własnych oczekiwań skłonności do podjęcia ryzyka, w oparciu o swoje potrzeby i możliwości.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję