Co to jest ryzyko systemowe ?

Poziom

Instytucje oraz pośrednictwa finansowe funkcjonują na rynku na zasadzie złożonej sieci powiązań. Ich działanie opiera się na szeregu powiązań i systemów, m.in. transakcyjnych, zobowiązań i innych, co powoduje, że upadek jednej z instytucji finansowych może skutkować wywołaniem efektu domina.

Instytucje oraz pośrednictwa finansowe funkcjonują na rynku na zasadzie złożonej sieci powiązań. Ich działanie opiera się na szeregu powiązań i systemów, m.in. transakcyjnych, zobowiązań i innych, co powoduje, że upadek jednej z instytucji finansowych może skutkować wywołaniem efektu domina.


Ryzyko systemowe, które omawia to zjawisko, dotyczy zatem całego rynku lub też systemu finansowego. Ryzyko to jest niezmiernie trudne do oszacowania, tym bardziej do prognozowania. Najlepszym przykładem wystąpienia efektów ryzyka finansowego jest sytuacja na rynkach finansowych z 2008 roku, czyli kryzys finansowy wywołany przez amerykańskie instytucje finansowe.

Czy można bronić się przed ryzykiem systemowym?

Ochrona indywidualnego klienta przed ryzykiem systemowym w praktyce nie istnieje. Wynika to z jego specyfiki. Ryzyko systemowe jest cechą rynków i instytucji finansowych, na które nawet dywersyfikacja portfela inwestycyjnego nie ma większego wpływu. W przypadku, gdy następuje efekt domina, tj. upadek wielu instytucji i ogólny spadek wartości inwestycji oraz poziomu zaufania, straty widoczne będą w każdym elemencie portfela inwestycyjnego. Jedynym ratunkiem, pozwalającym zmniejszyć ryzyko systemowe, jest nieustanna, pełna i szczegółowa kontrola instytucji finansowych, polegająca na analizie zagrożeń, wynikających z działań instytucji finansowych oraz ich eliminacja.

Rodzaje ryzyka systemowego

Pojęcie to związane jest z tymi aspektami rynku, na które indywidualny inwestor nie ma wpływu. Do najważniejszych rodzajów ryzyka systemowego można zatem zaliczyć:

  • ryzyko inflacji / deflacji,
  • ryzyko stóp procentowych,
  • ryzyko walutowe,
  • ryzyko rynkowe,
  • ryzyko polityczne.

Powyższe niebezpieczeństwa można próbować niwelować poprzez zastosowanie odpowiednich strategii inwestowania, na przykład poprzez stosowanie instrumentów pochodnych. Jednakże ich występowanie oraz poziom jest niezależny od inwestora.

Nadzór makroostrożnościowy lekiem na ryzyko systemowe?

Narodowy Bank Polski w odpowiedzi na ryzyko systemowe prowadzi tzw. nadzór makroostrożnościowy. Ma to na celu utrzymanie stabilności rynku finansowego. Nadzór makroostrożnościowy skupia się systemie finansowym oraz jego otoczeniu i zależnościach jako całości. Nie obejmuje natomiast pojedynczych podmiotów. Celem i zadaniem nadzoru makroostrożnościowego jest:

  • szczegółowa analiza aktualnej sytuacji w systemach finansowym i gospodarczym, również w aspekcie międzynarodowym,
  • identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka,
  • stosowanie różnych instrumentów w celu zniwelowania poziomu ryzyka systemowego,
  • wzmacnianie odporności systemu finansowego na ryzyko systemowe,
  • informowanie o narastaniu poziomu ryzyka systemowego.

Jest to obecnie jedno z najbardziej skutecznych działań pozwalających utrzymać stabilny rozwój gospodarki przy jednoczesnym niskim ryzyku systemowym. Działania Nadzoru makroostrożnościowego pozwalają ograniczyć ryzyko systemowe zanim stanie się ono źródłem kryzysu finansowego.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję