Fundusze inwestycyjne zamknięte a otwarte

Poziom

Zarówno Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO), jak i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) to formy zbiorowego inwestowania środków. Przedstawiamy ich najważniejsze cechy i odkrywamy istniejące między nimi różnice. 

Zarówno Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO), jak i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) to formy zbiorowego inwestowania środków. Przedstawiamy ich najważniejsze cechy i odkrywamy istniejące między nimi różnice.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • Do utworzenia potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Kapitał określony z góry przez organ zarządzający.
 • Trzeba liczyć się z ograniczeniami.
 • Istnieje tzw. „bariera wejścia” – minimalna kwota inwestycji to zazwyczaj ok. 40 000 euro. Rozwiązaniem tego problemu jest inwestycja w Fundusz przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Specjaliści Vienna Life wszystko Ci wyjaśnią i udzielą wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie.
 • Emituje certyfikaty inwestycyjne, których liczba w kolejnych emisjach jest stała i ograniczona.
 • Nie można umorzyć jednostki uczestnictwa w dowolnym, wybranym przez inwestora, momencie.
 • Certyfikaty mogą być zgłaszane do umorzenia w terminach wyznaczonych przez fundusz – raz na miesiąc lub raz na kwartał.
 • Certyfikaty dzielą się na: certyfikaty na okaziciela, sprzedawane w drodze oferty publicznej, certyfikaty niepubliczne adresowanego do bardzo wąskiego grona inwestorów.
 • Obowiązuje ograniczona liczba inwestorów przyjętych do funduszu. Przeważnie zostaje wystosowane zaproszenie do zapisywania się na certyfikaty.
 • Fundusz utworzony jest z góry na okres przeważnie kilku lat.
 • Wyceniany jest przez dwa organy – zarządzającego i giełdę. W przypadku giełdy o cenie decyduje popyt i podaż na dany certyfikat.
 • Można inwestować w szerszy zakres instrumentów, a więc w aktywa o mniejszym stopniu płynności – nieruchomości, grunty i pochodne.
 • Istnieje mniejsza dywersyfikacja portfela.
 • Można osiągnąć wyższy zysk, ale też jest większe ryzyko straty.

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

 • Do utworzenia potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Fundusze kierowane są do praktycznie każdego inwestora.
 • Tego typu inwestycje cieszą się dużą popularnością.
 • Inwestor wpłaca pieniądze do Funduszu i w zamian dostaje tytuł uczestnictwa – zwany jednostką uczestnictwa.
 • Można dowolnie kupować i sprzedawać – ceny są aktualizowane codziennie, a transakcje realizowane są we wszystkie dni robocze.
 • Inwestowanie bez ograniczeń. Wyznacza się minimalny czas inwestowania, który pozwala na osiągnięcie zysku, ale nie wyznacza się momentu, kiedy inwestowanie należy zakończyć.
 • Zarządzający funduszem mają bardzo ograniczone możliwości kontrolowania wpływów.
 • Można inwestować w aktywa cechujące się dużą płynnością – akcje i obligacje.

W Vienna Life oferujemy szeroki wachlarz funduszy, które dają możliwość inwestowania na wielu światowych rynkach.

Niezależnie, gdzie pojawia się szansa na zysk, pomożemy Ci ją wykorzystać. Dzięki wysokiej dywersyfikacji portfela, zmniejszasz ponoszone przez siebie ryzyko. Nasi eksperci zawsze posłużą Ci radą i powiedzą, jak najlepiej zainwestować Twoje oszczędności. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję