Idea blockchain jako fundament innowacji w dobie społeczeństwa informacyjnego

Poziom

Ze względów bezpieczeństwa oraz pewności obrotu, system transferów bezgotówkowych odbywa się aktualnie przy udziale instytucji pośredniczych, takich jak banki czy izby rozliczeniowe.

Ze względów bezpieczeństwa oraz pewności obrotu, system transferów bezgotówkowych - jak i zdalny handel instrumentami wartościowymi - odbywa się aktualnie przy udziale instytucji pośredniczych, takich jak banki czy izby rozliczeniowe. Pośrednicy są niezbędni, gdyż niwelują ryzyko transakcji poprzez jej rozliczenie (tj. zmiana własności w rejestrze) i rozrachunek (tj. transfer pieniądza). W ten sposób pośrednicy pełnią rolę podobną do notariusza dla uwierzytelnienia z mocy prawa danej transakcji i uniemożliwienia jej potencjalnego podważenia przez zainteresowane strony. Znaczenie pośredników jest szczególnie wysokie w przypadku transakcji opartych na aktywach zdematerializowanych, gdyż wówczas pieniądz i instrumenty finansowe są zapisane wyłącznie w postaci cyfrowych plików.

W odróżnieniu do transakcji, w których występuje pośrednik w roli centralnego rejestru poświadczającego zmianę praw własności i utrzymującego aktualny rejestr aktywów zdematerializowanych, technologia blockchain jest oparta o rejestr w pełni rozproszony. W tym ujęciu  poprzez blockchain możliwa jest natychmiastowa i niepodważalna aktualizacja praw własności w oparciu o zdecentralizowaną bazę danych. Rolę pośrednika, który prowadzi centralny rejestr transakcji, przejmuje rejestr rozproszony oparty o sieć replikowanych baz danych, które są jednak w pełni zsynchronizowane za pośrednictwem internetu i dostępne dla każdego podmiotu w sieci. Należy pamiętać, że podobnie jak intranet, blockchain może przyjąć status sieci prywatnej z zastrzeżonymi zasadami dostępu.

W przypadku blockchain po przeprowadzeniu transakcji (np. płatniczej) jest ona odzwierciadlona w chronionym kryptograficznie bloku danych wraz z innymi transakcjami, które miały miejsce w okresie średnio ostatnich 10 minut i rozsyłana do całej sieci użytkowników. Wówczas niektórzy użytkownicy sieci (tzw. górnicy), którzy dysponują procesorami o odpowiednio wysokiej mocy obliczeniowej, zaczynają rywalizuję o walidację transakcji poprzez rozwiązywanie złożonego kryptograficznego problemu w ramach określonego algorytmu. Rozwiązanie problemu opiera się na wykorzystaniu funkcji skrótu (hash), który pozwala na unikalne kryptograficzne potwierdzenie (ang. fingerprint) danej transakcji. Pierwszy górnik, który zidentyfikuje blok skrótu dla danej transakcji (ang. proof of work) i otrzymuje nagrodę w postaci kryptowaluty doliczanej do jego stanu posiadania (np. Bitcoiny).

Zatwierdzony skrótem blok transakcji jest następnie oznaczany znacznikiem czasu i dodawany do łańcucha w liniowej, chronologicznej kolejności. Nowe bloki transakcji z wykorzystaniem danego aktywa (np. kryptowaluty) są powiązane poprzez skróty ze starszymi blokami, tworząc łańcuch bloków, które obrazują każdą transakcję dokonaną w historii z użyciem danej kryptowaluty. Cały łańcuch jest aktualizowany i przekazywany do wszystkich uczestników sieci stanowiąc podstawę dla publicznego potwierdzenia (i udowodnienia) ile jednostek danego aktywa (kryptowaluty) jest przypisane danemu użytkownikowi wykorzystującemu unikalny adres w sieci (niekoniecznie zidentyfikowany danymi osobowymi). W ten sposób uczestnicy danej transakcji nie mogą się jej wyprzeć, gdyż zarówno obecna jak i poprzednie transakcje są widoczne publicznie w postaci zabezpieczonych kryptograficznie ogniw w danym łańcuchu danych. Zmiana ogniwa wymagałaby zmiany wszystkich zapisów w sieci o bloku danej transakcji, jak i w blokach wcześniejszych transakcjach, w ramach węzłów rozsianych w całej sieci. W innym przypadku nie ma możliwości wyliczenia skrótu, a więc autoryzacji nowej transakcji.

Otwarty i kryptograficzny charakter blockchain pozwala uwierzytelniać transakcje w sposób zdecentralizowany podważając sens funkcjonowania pośredników. Blockchain ma niezaprzeczalne korzyści w zakresie bezpieczeństwa transakcji. Ataki hakerskie są zazwyczaj wymierzone w dane przechowane w bazach scentralizowanych pośredników, pełniących rolę instytucji zaufania publicznego (takich jak banki). W przypadku blockchain dla manipulacji danych wymagana jest równoczesna zmiana zapisów we wszystkich węzłach sieci, co ze względu na ich liczbę liczoną w milionach i niezbędną szybkość realizacji takiej manipulacji aktualnie pozostaje poza możliwościami mocy procesorów (sytuacja może się zmienić w przypadku urzeczywistnienia koncepcji komputerów kwantowych).

Dzięki szybkiemu uwierzytelnieniu transferowanych aktywów, blockchain ma potencjał radykalnego obniżenia kosztów transakcyjnych w dobie społeczeństwa informacyjnego, przy zagwarantowaniu natychmiastowego uwierzytelniania praw własności. Gwarantem bezpieczeństwa jest aktualne, pełne i rozproszone zabezpieczenie kryptograficzne, a nie stabilność pośrednika i jakość zabezpieczania przechowanych przez niego danych zlokalizowanych w określonym rejestrze danych.

Zastosowanie blockchain przekracza obrót kryptowalutami czy przekazów pieniężnych niezależne od lokalizacji stron na całym świecie, lecz obejmuje również:

  • handel online aktywami finansowymi na całym świecie na rynku długu, akcji i kontraktów terminowych,
  • systemy zdalnego głosowania w wyborach i referendach organizowanych przez władze państwowe i samorządowe,
  • zdalne zawieranie umów i pozyskiwanie praw majątkowych – od plików muzycznych przez kontrakty handlowe, aż po rejestry nieruchomości w cyfrowych księgach wieczystych,
  • utrzymywanie indywidualnych rekordów danych – w systemie zdrowotnym, emerytalnym, rejestrach publicznych i samorządowych.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję