Ile kosztuje dziecko

Poziom

Jak wyliczyli eksperci z Centrum im. Adama Smitha, wychowanie jedynaka (wyżywienie, leczenie, zapewnienie ubrania i butów, koszty nauki i opieki) do 20 roku życia kosztuje co najmniej 190 tysięcy złotych.

Jak wyliczyli eksperci z Centrum im. Adama Smitha, wychowanie jedynaka (wyżywienie, leczenie, zapewnienie ubrania i butów, koszty nauki i opieki) do 20 roku życia kosztuje co najmniej 190 tysięcy złotych.
Co najmniej, bo kwota ta dotyczy (jak określają to ekonomiści) minimum standardu. W przypadku dwójki dzieci zaspokojenie wszystkich potrzeb na podstawowym poziomie kosztuje ok. 322 tys. zł, a jeśli ktoś ma troje dzieci, będzie musiał wydać na nie minimum 436 tys. zł - wychowanie trzeciego dziecka to już tylko 60% wydatków na pierwsze.

Dodatkowy koszt to studia dziecka - eksperci szacują, że to wydatek w granicach 60 tys. zł. Niestety nawet edukacja na państwowej uczelni jest ogromnym obciążeniem dla rodziny. Koszty utrzymania dziecka niestety systematycznie rosną.

Moc składanego procentu

By zapewnić naszym dzieciom środki na start w życie najlepsze będą instrumenty, które zmuszą nas do systematycznego oszczędzania oraz zapewnią przyzwoite zyski. Najlepiej zacząć w pierwszych latach życia pociechy, by zgromadzone środki wykorzystać np. w chwili rozpoczęcia studiów. Ponieważ momenty te dzieli kilkanaście lat, to nawet niewielka kwota stale wydzielana z domowego budżetu może w przyszłości stać się sumą, która znacząco pomoże dziecku na nowej drodze życia. Na naszą korzyść pracuje procent składany - zyski wypracowane przez nasze oszczędności są dopisywane do kapitału i zwiększają sumę środków przynoszących dochód w kolejnych okresach.

Jak oszczędzać na przyszłość dziecka?

Aktualnie na rynku jest wiele gotowych ofert dla rodziców planujących oszczędzanie z myślą o przyszłości ich dzieci. Możliwe jest też oczywiście samodzielne inwestowanie w wybrane instrumenty finansowe jak np. akcje spółek notowanych na giełdzie. Ta forma jest jednak rekomendowana rodzicom dobrze zorientowanym w meandrach rynków finansowych. Przyjrzyjmy się zatem wadom i zaletom wybranych rozwiązań dostępnych na polskim rynku.

Giełda
ZALETY: brak kosztów zarządzania i opłat dystrybucyjnych, możliwość samodzielnej konstrukcji portfela, potencjalnie bardzo wysoka rentowność długoterminowej inwestycji.

WADY: konieczna specjalistyczna wiedza i czas, utrudniona dywersyfikacja pomiędzy wiele spółek w przypadku niskich, regularnych wpłat; prowizje maklerskie i koszt prowadzenia rachunku maklerskiego.

Fundusze inwestycyjne z udziałem akcji
ZALETY: duży potencjalny zysk, możliwość dywersyfikacji oszczędności pomiędzy kilka funduszy (konieczna jednak dość wysoka wpłata), profesjonalne zarządzanie portfelem przez specjalistów.

WADY: koszty zarządzania, opłaty manipulacyjne przy konwersji pomiędzy funduszami, przy niskiej składce miesięcznej ograniczona możliwość podziału oszczędności pomiędzy wiele funduszy.

Fundusze rynku pieniężnego
ZALETY: bezpieczeństwo zgromadzonego kapitału.

WADY: niska rentowność w długim okresie w porównaniu z funduszami z udziałem akcji, koszty zarządzania.

IKE w funduszach inwestycyjnych
ZALETY: możliwość skorzystania z ulgi podatkowej (brak podatku Belki od zysków), możliwość uniknięcia podatku spadkowego (dyspozycja na wypadek śmierci), konwersje między funduszami wolne od podatku Belki, niskie koszty.

WADY: niski limit wpłat (w tym roku 10 578 zł), każda wypłata oznacza utratę ulgi podatkowej, ulga tylko po przejściu na emeryturę lub ukończeniu 60 lat, brak dywersyfikacji między zarządzających (jedno TFI).

Polisy inwestycyjne/Ubezpieczeniowe programy inwestycyjne
ZALETY: gwarancja wpłaconego kapitału, możliwość dywersyfikacji między wiele funduszy przy składce rzędu 200 zł miesięcznie, zarządzanie funduszami przez profesjonalistów, brak podatku i opłat manipulacyjnych przy konwersji między funduszami, zwolnienie z podatku spadkowego, częściowe wyłączenie z egzekucji komorniczej, możliwość zmiany portfela oraz podziału składki pomiędzy funduszami w trakcie trwania umowy.

WADY: wypłata środków w pierwszych latach oszczędzania obarczona prowizją.

Lokaty bankowe
ZALETY: bezpieczeństwo zgromadzonego kapitału.

WADY: niska rentowność, podatek Belki naliczany przy każdym odnowieniu lokaty.

Konto osobiste
ZALETY: bezpieczeństwo zgromadzonego kapitału, wygoda dowolnych wpłat i wypłat.

WADY: brak dodatkowego zysku, opłata za prowadzenie rachunku, możliwe opłaty za wypłatę gotówkową, podatek od zysków kapitałowych.

Polisy posagowe
ZALETY: dodatkowe środki w razie śmierci rodzica/rodziców, zwolnienie z podatku Belki oraz podatku spadkowego.

WADY: zgromadzone środki pracują w niewielkim stopniu ponieważ większość przeznaczona jest na funkcję ochronną, trudności związane z zerwaniem umowy zwłaszcza w pierwszych latach, istnieją tzw. wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa - sytuacje, w których nie wypłacone zostanie świadczenie.Jak widać z zestawienia, nie ma rozwiązań idealnych dla każdego. Sami musimy ocenić jakie mamy oczekiwania i potrzeby. Żadna bowiem z form oszczędzania nie zapewni jednocześnie ochrony kapitału, wysokiego zysku, ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnej dużej elastyczności umożliwiającej wycofanie środków w dowolnym momencie. by dało się w Jedno jest pewne, inwestycja powinna być długotrwałym oszczędzaniem, wówczas w okresie długoterminowym zarówno spadki jak i wzrosty dadzą nam pozytywny efekt skali wzrostu naszych oszczędności (mniejsze ryzyko w długim okresie czasu).

Każdy rodzic, który chce wybrać najlepszy dla siebie i swojego dziecka sposób na oszczędzanie musi dokładnie sprecyzować swoje oczekiwania oraz określić własne możliwości finansowe.
Odpowiedzi na poniższe pytania oraz wiedza na temat wad i zalet poszczególnych produktów mogą być pomocne w wyborze najlepszego programu oszczędzania dla dziecka.
Zadbaj o przyszłość swojej rodziny
i umów się na spotkanie!

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję