Indeksy na GPW w Warszawie cz. 1

Poziom

Przedstawiamy listę indeksów giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Jeśli stawiasz swoje pierwsze inwestorskie kroki, musisz wiedzieć, jak ocenić efektywność swoich inwestycji. Mogą Ci do tego posłużyć indeksy giełdowe, które realnie obrazują poziom koniunktury w wybranych sektorach gospodarki. Aby ułatwić Ci rozeznanie się w tym trudnym i skomplikowanym świecie finansów, przedstawiamy listę indeksów giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jakie funkcje spełnia indeks giełdowy

Indeks pokazuje, w jaki sposób zmieniają się ceny grupy znajdujących się w nim spółek oraz w znaczący sposób wpływa na zachowanie inwestorów –  i to nie tylko w danym kraju, lecz także na całym świecie.

Najważniejsze funkcje indeksu to:

 • umożliwienie inwestorom budowy własnych wskaźników giełdowych,
 • ocena efektywności przeprowadzonych inwestycji,
 • informowanie o sytuacji całego rynku lub wybranych sektorów gospodarki.

Indeksy na GPW w Warszawie

 • WIG – najdłużej notowany indeks, który po raz pierwszy został obliczony 16 kwietnia 1991 roku. Przynależy do indeksów dochodowych, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę kwotę przeprowadzonych w nim transakcji, a także dochody z dywidend i praw poboru. Indeks WIG obejmuje wszystkie krajowe i zagraniczne spółki, które spełniają bazowe  kryteria co do procentu i wartości akcji w wolnym obrocie.
 • WIG20 – obliczany od 16 kwietnia 1994 roku na podstawie wartości akcji 20 największych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Jest indeksem typu cenowego, a więc przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji.  Podstawowa zasada rządząca indeksem mówi, że nie może być notowanych w nim więcej niż 5 spółek z jednego sektora.
 • mWIG40 – obejmuje 40 spółek średniej wielkości i jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku. W jego skład nie wchodzą spółki z indeksów WIG20, sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW w Warszawie i innych rynkach o wartości powyżej 1 mld euro.
 • sWIG80 – indeks typu cenowego. Jest kontynuacją, obliczanego od 31 grudnia 1994 roku, indeksu WIRR. Obejmuje 80 małych spółek, które nie są notowane na indeksach WIG20 i mWIG40. W jego skład nie mogą też wejść przedsiębiorstwa notowane jednocześnie na GPW w Warszawie i innych rynkach o wartości powyżej 100 mln euro.
 • WIGdiv – indeks dochodowy. W jego skład wchodzą spółki, które na przestrzeni ostatnich lat regularnie wypłacały dywidendy. Jest obliczany od 31 grudnia 2010 roku i może obejmować podmioty z indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80.
 • RESPECT – obliczany od 19 listopada 2009 roku indeks dochodowy, w którego skład wchodzą spółki odpowiedzialne społecznie, znajdujące się poniżej 150 pozycji rankingu indeksów, sporządzonego na postawie Uchwały Nr 871/2013 z późniejszymi zmianami.
 • WIG20TR – tak jak WIG20 jest obliczany na podstawie wartości akcji 20 największych spółek, ale w odróżnieniu od niego jest indeksem dochodowym, co oznacza, że bierze pod uwagę zarówno cenę transakcji, jak i kwotę dywidend i praw poboru. WIG20TR po raz pierwszy został obliczony 3 grudnia 2012 roku.
 • WIG-CEE – pierwszy indeks regionalny, w którego skład wchodzą spółki notowane zarówno na Głównym Rynku GPW, jak i na rynku NewConnect z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier. Jest indeksem dochodowym, który po raz pierwszy obliczono 30 maja 2012 roku.
 • WIG-Poland – pierwszy indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie krajowe akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Obliczany od 22 grudnia 2003 roku.

 • InvestorMS – zewnętrzny indeks obliczany przez giełdę na zlecenie Investors TFI S.A. Ocenia zachowanie kursów akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu Investor Top 25 Małych Spółek FIO. Indeks jest obliczany od 31 grudnia 2002 roku.
 • TBSP.Index – pierwszy w Polsce oficjalny indeks obligacji skarbowych. W skład portfela wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokupowane oraz te o oprocentowaniu stałym. Po raz pierwszy indeks został obliczony 29 grudnia 2006 roku na podstawie kursów ustalonych podczas sesji fixingowych, przeprowadzonych na rynku Treasury BondSpot Poland.

Poznałeś właśnie główne indeksy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W drugiej części tego artykułu przedstawimy kolejne, które odnoszą się do konkretnych sektorów gospodarki, takich jak: banki, budownictwo, nieruchomości czy paliwa. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję