Inwestowanie – słowniczek pojęć

Poziom

Lokowanie własnych środków z zamiarem zysku zawsze wiąże się z ryzykiem. Żeby płynnie poruszać się w świecie inwestycji, warto poznać znaczenie i sens najważniejszych pojęć związanych z giełdą czy funduszami inwestycyjnymi.

Czego dowiesz się z artykułu? Poznasz najważniejsze pojęcia związanych z inwestowaniem. Zrozumiesz najczęściej spotykane zwroty, które towarzyszą funduszom inwestycyjnym, obrotowi akcjami czy nabywaniu obligacji.

 • GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. To tutaj obraca się akcjami spółek notowanych na GPW. Zakładając specjalny rachunek, można zacząć grać na giełdzie.
 • WIG-20 – Warszawski Indeks Giełdowy odnoszący się do 20 największych spółek notowanych na giełdzie. Jest wyznacznikiem tendencji – wzrostowych bądź spadkowych, zwłaszcza w odniesieniu do danego dnia na giełdzie (na zamknięcie sesji).
 • NewConnect – to rynek alternatywny, choć prowadzony przez GPW. Innymi słowy, osobny rynek dla spółek małych lub na wczesnym etapie rozwoju. Tu łatwiej trafić niż na GPW.
 • Sesja giełdy – czas w którym odbywają się transakcje na giełdzie, przeważnie w dni robocze, od rana do popołudnia.
 • Emitent – podmiot, który wystawia papiery wartościowe do obrotu (do zbycia), aby pozyskać środki finansowe.
 • Fundusz inwestycyjny – podmiot, który gromadzi środki od uczestników funduszu i inwestuje je w celu osiągnięcia zysków. Lokuje je np. w papierach wartościowych. Inwestujący stają się posiadaczami jednostek inwestycyjnych. Otwarte fundusze nie mają ograniczeń co do wielkości kapitału i liczby inwestorów (nabywców jednostek).
 • Jednostka inwestycyjna – prawo do udziału w funduszu (a więc: potwierdzenie, że zainwestowało się w dany fundusz w określonym zakresie).
 • Cel inwestycyjny – cel, jaki chce osiągnąć w danym okresie czasu fundusz. Ważne z perspektywy inwestora, jak wielki zysk i w jakim czasie fundusz chce wypracować.
 • Polityka inwestycyjna – to opis sposobu, w jaki fundusz chce osiągnąć cel inwestycyjny (a więc dany zysk w określonym czasie).
 • Umorzenie jednostki inwestycyjnej – odkupienie przez fundusz jednostek (wkładu) od inwestującego.
 • Akcja a udział – akcją jest papier wartościowy potwierdzający prawo do spółki akcjonariusza; dotyczy spółek akcyjnych, w tym – notowanych na giełdzie. Udział (inaczej niż akcja) nie jest papierem wartościowym, lecz potwierdzeniem prawa do zarządzania (w określonym zakresie) czy też zysków z działalności spółki (o różnorodnych formach prawnych).
 • Aktywa – kapitał (mienie, majątek) zgromadzony przez dany podmiot, np. fundusz inwestycyjny.
 • Prospekt emisyjny – dokument adresowany do inwestorów, informujący o spółce, która chce wyemitować papiery wartościowe.
 • Rating – to inaczej ocena firmy, np. funduszu, pod względem zyskowności jego działań. Przeważnie ogłaszany przez upoważnione firmy audytowe, corocznie.
 • Stopa zwrotu – to zysk wypracowany w danym okresie czasu, wyrażony w procentach (a więc, o ile więcej zyskał w stosunku do zainwestowanych środków).
 • Horyzont inwestycyjny – to okres czasu, na który fundusz lokuje środki celem osiągnięcia zysku, w danym produkcie (np. kupując 5-letnie obligacje skarbowe).
 • Obligacja – papier wartościowy o pewnym oprocentowaniu. Nabywca w ten sposób pożycza środki finansowe emitentowi obligacji, w zamian zaś otrzymuje po upływie określonego czasu pożyczone środki zwiększone o oprocentowanie obligacji. Emitują je samorządy, Skarb Państwa, a także podmioty komercyjne (firmy).
 • Bessa – długotrwały trend spadkowy na giełdzie (kiedy od pewnego czasu wyceny akcji idą w dół).
 • Hossa – przeciwieństwo bessy, utrzymujące się wzrosty notowań na giełdzie.

Zapamiętaj, że: dzięki znajomości podstawowych pojęć i ich znaczenia, łatwiej zrozumieć mechanizmy działania giełdy oraz łatwiej poruszać się na rynkach inwestycyjnych. To punkt wyjścia do zainteresowania się inwestycjami; najpierw należy, stawiając pierwsze kroki, poznać kluczowe pojęcia obowiązujące na tych rynkach.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję