Jak działają fundusze inwestycyjne?

Poziom

Któż nie chciałby mieć więcej pieniędzy? A potem je pomnażać, gromadząc coraz większy majątek? 

Któż nie chciałby mieć więcej pieniędzy? A potem je pomnażać, gromadząc coraz większy majątek? Jakie są więc możliwości powiększania stanu posiadania? Jest ich bardzo wiele. Od kont oszczędnościowych, przez lokaty bankowe, po różnego rodzaju inwestycje w rynki finansowe. Tym razem zajmiemy się jednym z najprostszych sposobów pomnażania majątku, jakim są fundusze inwestycyjne.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Najprostszą definicją funduszy inwestycyjnych jest ta, mówiąca o funduszach jako zbiorowych formach inwestowania środków pieniężnych w instrumenty finansowe. W praktyce wygląda to bardzo prozaicznie. Klienci lub uczestnicy funduszy przekazują wybranym przez siebie funduszom własne nadwyżki finansowe w celu inwestowania tych środków w różnego rodzaju dostępne na rynku aktywa. Tymi aktywami mogą być akcje, obligacje skarbowe, waluty, surowce, nieruchomości, itp. Praktycznie wszelkie możliwe formy inwestowania są tu możliwe. Prostota lokowania środków w funduszach inwestycyjnych polega na tym, że klient nie musi posiadać żadnej szczegółowej wiedzy na temat rynków finansowych, giełdy itp. Najbardziej istotną dla niego kwestią jest wybór odpowiedniej strategii inwestowania, według której fundusz inwestycyjny będzie funkcjonował. Zarządzaniem środkami funduszu zajmują się wykwalifikowani specjaliści.

Jakie rodzaje funduszy występują w polskich realiach?

Tym razem znowu zaproponujemy najprostszy podział. Fundusze inwestycyjne najłatwiej jest podzielić według strategii inwestowania. Zatem możemy podzielić je na trzy podstawowe grupy:

  • fundusze ryzykowne – zajmują się inwestowaniem powierzonych środków w akcje; ryzyko poniesienia straty finansowej, szczególnie w krótkim okresie, na inwestycji w akcje jest spore, jednak szanse na duży zysk również należą do wysokich;
  • fundusze bezpieczne – jak sama nazwa wskazuje, są to fundusze lokujące środki w instrumenty powszechnie uważane za stosunkowo bezpieczne; można tutaj wyróżnić inwestycje w różnego rodzaju obligacje, a także w bony skarbowe; ryzyko straty jest tu zdecydowanie niższe niż w przypadku funduszy ryzykownych, jednak potencjalne zyski nie są oszałamiająco wysokie; fundusze te są najlepszą opcją dla osób, którym przede wszystkim zależy na tym, aby nie stracić, ewentualny zysk jest wartością dodaną;
  • fundusze mieszane – fundusze tego typu zasadniczo łączą w sobie cechy obu powyższych rodzajów; mogą się one różnić proporcjami w wysokości inwestowanych środków w instrumenty ryzykowne lub stosunkowo bezpieczne;

Możemy podzielić fundusze inwestycyjne według innych kategorii, jednak powyższe zestawienie wydaje się być najprostszym i najbardziej oddającym sens inwestycji w fundusze.

Jak fundusz zarabia?

Zasada działania funduszy inwestycyjnych opiera się na założeniu, że cały wypracowany zysk jest własnością depozytariuszy. To samo zresztą dotyczy ewentualnej straty. To klient bierze na siebie pełne ryzyko za wyniki działania funduszy. Operatorzy funduszy inwestycyjnych, czyli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), za obracanie powierzonymi środkami pobierają prowizję. Może ona wynosić od 0 do 4% w skali roku.

Wady i zalety funduszy inwestycyjnych

Najbardziej istotne zalety funduszy inwestycyjnych to:

  • możliwość inwestowania bez konieczności zdobywania wiedzy na temat giełdy,
  • powierzenie środków finansowych specjalistom,
  • potencjalnie wysokie zyski (szczególnie w długim okresie).

Do najważniejszych wad zaliczają się:

  • pełne ryzyko straty przejmuje klient,
  • w przypadku dużych funduszy, średnia elastyczność w działaniu,
  • wysokie koszty uczestnictwa w funduszu.

Czy warto inwestować w fundusze?

Istotą funduszy inwestycyjnych jest umożliwienie każdej osobie dysponującej nadwyżkami finansowymi, nieposiadającej jednak wiedzy dotyczącej inwestowania czy rynków finansowych, pomnożenia majątku. Zatem jeśli nie masz pojęcia o giełdzie i inwestowaniu, ulokowanie pieniędzy w funduszu inwestycyjnym jest jak najbardziej korzystne. Często można spotkać się z sytuacją, gdzie fundusz inwestycyjny jest pierwszym krokiem do bardziej samodzielnego inwestowania. Jednak najważniejszą kwestią, jaką każdy inwestor powinien rozważyć, jest poziom ryzyka, na jaki jest w stanie się zgodzić i takiej strategii się trzymać.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję