Jak usunąć wpis z rejestru dłużników

Poziom

Jeśli w przeszłości zostałeś wpisany do rejestru dłużników, a wszystkie Twoje zaległości zostały uregulowane, możesz wystąpić o wykreślenie z rejestru. 

Ubiegasz się o kredyt? Sprawdź swoją historię kredytową. Jeśli w przeszłości zostałeś wpisany do rejestru dłużników, a wszystkie Twoje zaległości zostały uregulowane, możesz wystąpić o wykreślenie z rejestru.

Nie każdy może pochwalić się dobrą historią kredytową. Jej całkowity brak sprawia, że banki mogą podchodzić do udzielenia kredytu z dużą ostrożnością. Natomiast jeśli Twoja historia kredytowa jest zła, istnieje duża szansa, że bank od razu odmówi Ci udzielenia pożyczki.

Czym jest rejestr dłużników?
Z punktu prawnego pojęcie to obejmuje dwa rodzaje instytucji – Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i Biura Informacji Gospodarczej.

RDN jest instytucją publiczną a BIG-i są podmiotami cywilnoprawnymi, działającymi w ramach określonych ustaw. Do ich obowiązków należy gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dłużników.

Kogo wpisuje się do rejestru?

 • Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą.
 • Wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.
 • Dłużników zobowiązanych do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.
 • Dłużników, którzy zalegają z zapłatą ponad 6 miesięcy.

Jak sprawdzić swoją historię kredytową i uzyskać dostęp do danych?
Zanim pójdziesz do banku z prośbą o kredyt, warto samodzielnie sprawdzić historię kredytową i zweryfikować swoje szanse na otrzymanie pożyczki. To naprawdę proste.

 • Wejdź na www.bik.pl i zarejestruj się.
 • Potwierdź swoją tożsamość – w tym celu prześlij skan dowodu osobistego lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
 • Wygeneruj profil kredytowy – dzięki niemu poznasz swoją historię kredytową, jak również indywidualną ocenę punktową, czyli tzw. scoring, który pozwoli Ci na oszacowanie swoich szans na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Usunięcie wpisu z rejestru

 • Spłata zadłużenia – jeśli uregulujesz swoje zaległości, wierzyciel ma obowiązek w ciągu 14 dni od dokonania spłaty, wystąpić do KRD o usunięciu wpisu. Natomiast, gdy tylko częściowo spłacisz swoje zobowiązania, wierzyciel musi złożyć wniosek o aktualizację informacji, znajdujących się w rejestrze.
 • Zbycie wierzytelności – w sytuacji, gdy nowy wierzyciel przejął Twoje zadłużenie, wpis zostaje automatycznie usunięty z rejestru w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zbyciu wierzytelności. Jeśli jednak nowy „właściciel” długu przed upływem tego terminu, zgłosi się do rejestru o uaktualnienie danych, wpis będzie aktualny.
 • Przedawnienie – dane dłużnika są usuwane z rejestru po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji i nie później niż po 10 latach od dnia ich przekazania przez wierzyciela.
 • Wygaśnięcie  zobowiązania – fakt ten powinien być stwierdzony orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniami dłużnika i wierzyciela.
 • Pozbawienie wykonalności – stwierdzone za pomocą prawomocnego orzeczenia sądu.

Warto dbać o swoją historię kredytową. Jeśli masz problem ze spłacaniem kolejnych rat, postaraj się porozumieć z wierzycielem. Lepiej załatwić sprawę polubownie, niż martwić się później o wpis do rejestru dłużników.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję