Komentarz rynkowy Vienna Life – czerwiec 2018

Poziom

Od początku 2018 roku strategia opierała się na ochronie kapitału, co było realizowane w dwóch kluczowych obszarach.

Od początku 2018 roku strategia opierała się na ochronie kapitału, co było realizowane w dwóch kluczowych obszarach. Pierwszym z nich była minimalizacja ekspozycji na ryzyko, uzyskiwana przez ograniczenie zaangażowania na rynkach akcji. Drugim było konsekwentne unikanie (w ryzykownej części portfela) zaangażowania na rynkach wschodzących, w tym uzyskiwanie co najwyżej minimalnej ekspozycji na rynku polskim. Strategia ta daje bardzo wymierne efekty. Portfele osiągają zysk, podczas gdy np. większość akcyjnych funduszy polskich akcji notuje głębokie straty. 

W maju otworzyliśmy portfele nieco szerzej na ryzyko, w szczególności zwiększona została ekspozycja na rynek akcji spółek zachodnioeuropejskich. Portfele stały się nieco bardziej ryzykowne, choć nadal należy je oceniać jako zrównoważone, czyli relatywnie bezpieczne. Pewna doza ryzyka jest niezbędna, aby dać portfelom szansę na osiągnięcie zysków w okresie – jak sądzimy - poprawiającej się koniunktury giełdowej.

W ubiegłym miesiącu wystąpiła podwyższona zmienność na europejskim rynku akcji. Na przykładzie niemieckiego indeksu DAX - miesięczna stopa zwrotu wyniosła jedynie 0,06%, ale różnica między najwyższą i najniższą wartością indeksu sięgnęła ponad 650 punktów, co przekładało się na około 5% zmianę wartości indeksu. W takich warunkach należy działać roztropnie, bez podejmowania gwałtownych, nieprzemyślanych ruchów.

Na nastroje europejskich inwestorów ostatnio wpływał przede wszystkim kryzys polityczny we Włoszech, przekładający się na spadki cen włoskich obligacji oraz nerwowe zachowanie europejskich indeksów akcji. Koniec miesiąca oraz początek czerwca przyniósł jednak uspokojenie nastrojów na rynkach.

W naszej ocenie istnieje spory potencjał do wzrostu cen akcji europejskich spółek, wynikający w dużej mierze z postępującego
osłabiania euro wobec dolara - co będzie prawdopodobnie czynnikiem wspierającym niemiecki i europejski eksport w nadchodzących miesiącach. Ponadto, zmniejszenie przez Chiny ceł na sprowadzane samochody może być dużą szansą dla niemieckiego sektora motoryzacyjnego, który stanowi z kolei dużą część składową gospodarki naszego zachodniego sąsiada. 

Uważamy, iż zagraniczne rynki akcji mają obecnie zauważalny potencjał wzrostu i dlatego zdecydowaliśmy się na utrzymanie obecnej alokacji pomiędzy bezpieczną a ryzykowną częścią portfeli, zwiększając jednocześnie ekspozycję w sektorze spółek technologicznych, notowanych przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, iż właśnie zakończony sezon wyników za I kwartał 2018 roku pokazał, że spółki za oceanem w dalszym ciągu posiadają zdolność do poprawy wyników (znacząca część odczytów przewyższało rynkowe oczekiwania). 

W dalszym ciągu jesteśmy sceptycznie nastawieni do polskiego rynku akcji, który z jednej strony ma swoje wewnętrzne problemy strukturalne, wynikające ze składu giełdowych indeksów, dodatkowo zaś jest silnie narażony na odpływy kapitału z negatywnie w ostatnim czasie postrzeganych rynków wschodzących. Ekspozycja portfeli na ten rynek jest minimalna i odbywa się pośrednio, poprzez geograficznie zdywersyfikowany fundusz z ekspozycją na spółki technologiczne.

Reasumując – pomimo konsekwentnego zwiększenia udziału ryzykownych klas aktywów w portfelach, w dalszym ciągu dominują klasy bezpieczne, skoncentrowane przede wszystkim na rynku pieniężnym.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję