Komentarz rynkowy Vienna Life - kwiecień 2020

Poziom

Dwa oblicza kwietnia na rynkach. W którą stronę poprowadzi nas COVID-19?

Kwiecień był bardzo zróżnicowanym miesiącem na rynkach. Co w pierwszej kolejności przykuwa uwagę, to generowane przez niektóre indeksy akcji stopy zwrotu. W zależności od rynku, są one najwyższe w ostatnich 20-30 latach, bądź znajdują się w ścisłej czołówce miesięcznych wyników. Przykładowo, ostatni tak dobry miesiąc dla indeksu S&P 500 miał miejsce w grudniu 1991r., gdy w kinach królowało Milczenie Owiec Jonathana Demme. Był to jednak przede wszystkim miesiąc spółek IT. Netflix i Amazon na rynku amerykańskim, czy CD Project, Playway i Ten Square Games na rodzimym, ustanowiły historyczne szczyty. Do grona rekordowych spółek na krajowym rynku zaliczyć należy również Dino. Stopa zwrotu z części wymienionych spółek przekroczyła 40% licząc tylko sam kwiecień. Co ciekawe, dobrze radziły sobie również inne aktywa, jak złoto, które zyskało ponad 8%.

Nie tylko nowe rekordy

Najbardziej jaskrawą wartością były tygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, gdzie przedział tygodniowych odczytów z zakresu 200-300 tysięcy przeniósł się na poziom 3-6,5 mln nowych wniosków o zasiłek, co nie było widoczne nigdy wcześniej w historii publikacji tych danych. Szereg innych publikacji makroekonomicznych również wskazywał na postępujące spowolnienie, jak chociażby wstępne odczyty kwietniowych indeksów PMI. Wrażenie robią w szczególności dane z Francji, gdzie wartość łącznego wskaźnika dla sektora usług i przemysłu spadła do poziomu 11,2 pkt., w tym dla sektora usług 10,4 pkt. - dla porównania wartość z lutego tego roku wynosiła 52,5 pkt.. Podobnie wyglądała sytuacja w większości krajów strefy euro, zaś wskaźniki wskazywały na historycznie niskie poziomy, bądź w najlepszym wypadku wieloletnie minima. Liczba przypadków chorych na COVID-19 wzrosła w ciągu miesiąca z niespełna 800 tys. do ponad 3 mln przypadków.

Dwa oblicza kwietnia

Nietrudno o wrażenie, że te dwa obrazy kwietnia nie współgrają ze sobą. Warto oczywiście pamiętać, że wysokie wzrosty indeksów giełdowych nastąpiły po bezprecedensowych spadkach w marcu, ale w dalszym ciągu czuje się pewien dysonans. Oczywiście powodem wzrostów były najpierw ogłaszane stopniowo kolejne pakiety pomocowe, zarówno fiskalne, jak i monetarne oraz sam fakt, że reakcja władz w odróżnieniu od poprzednich kryzysów była niemal natychmiastowa. Dodatkowym wsparciem były kolejne informacje o stopniowym otwieraniu poszczególnych gospodarek, które postępuje we wszystkich regionach świata.

Trudno jednak nie mieć wrażenia, że entuzjazm uczestników rynku w zestawieniu z wciąż trudnym do oszacowania rejestrem szkód gospodarczych i tym, że w większości krajów pandemia w dalszym ciągu nie została skutecznie opanowana, nie jest do końca koherentny. Fakt jest taki, że inwestorzy wyceniają szybkie odbicie gospodarcze po otworzeniu poszczególnych gospodarek. Można jednak sądzić, że nie doceniają trudności, które gospodarki mogą napotkać po drodze.

Prawdopodobnie tak silne załamanie indeksów, jak to miało miejsce w marcu, już nie nastąpi

Nie oznacza to jednak, biorąc pod uwagę poziom obecnych wycen i spadek prognozowanych zysków dużo wyższy niż jeszcze 2 miesiące temu, drugiej fali korekty, gdy okaże się, że zarówno nawyki konsumentów, jak i tempo wychodzenia z kryzysu nie jest tak szybkie, jak niektórzy by sobie tego życzyli. Ponadto, kolejnym niewycenianym scenariuszem jest przywracanie części restrykcji w niektórych przypadkach, co już pokazuje przykład Chin. Wszystko zebrane razem pozwala stwierdzić, że najbliższe miesiące na pewno będą ciekawe.

 

Zastrzeżenia prawne: niniejszy artykuł ma charakter marketingowo-informacyjny i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”). Jakkolwiek artykuł został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności, jak również nie gwarantuje, że wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji przedstawionych w artykule zapewnią osiągnięcie podobnych lub zbliżonych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Artykuł nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Artykuł nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Niniejszy artykuł nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów powszechnych. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego artykułu Vienna Life nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz opłat pobieranych przez Vienna Life. Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności Klienta do podejmowania ryzyka. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka. Prezentowane dane mają wyłącznie charakter informacyjny, a w szczególności nie służą do ustalania lub pomiaru wyników poszczególnych pozycji inwestycyjnych z wykorzystaniem wskaźnika referencyjnego.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję