Komentarz rynkowy Vienna Life – luty 2017

Poziom

Początek 2017 roku przyniósł kontynuację wzrostów w obu portfelach.

Początek 2017 roku przyniósł kontynuację wzrostów w obu portfelach. Utrzymywały one relatywnie bezpieczną strukturę, co z jednej strony minimalizowało ich wahania, ale z drugiej zaledwie częściowo pozwalało na wykorzystanie wyraźnego odbicia na polskim rynku akcji. W kontekście ostatniego miesiąca zachowanie portfeli należy zatem postrzegać zdecydowanie w kategoriach utrzymania wartości, a nie agresywnego poszukiwania zysków.

Sytuacja na rynkach kapitałowych w naszej ocenie pozwala obecnie na większe otwarcie na ryzyko oraz relatywnie bezpieczne powiększenie ekspozycji na zmienność wybranych rynków akcji. Zachowując podstawowy cel portfeli, jakim jest ograniczanie ich wahliwości (inaczej zmienności, ryzyka), naszym zdaniem można „ustawić” je na uzyskiwanie korzyści z oczekiwanych wzrostów.

Dotychczas za stabilizację wartości portfela odpowiadały dwa fundusze obligacji korporacyjnych oraz fundusz rynku pieniężnego. Rezygnujemy jednak z ekspozycji na obligacje skarbowe. Jednocześnie, aby zaakcentować ofensywne nastawienie portfeli, zwracamy się ku zwiększeniu udziału ryzykownych klas aktywów.

Proponujemy pozostawienie ekspozycji na amerykański rynek akcji poprzez fundusz denominowany w dolarze. W ostatnich tygodniach nastąpiła oczekiwana, ale nieco głębsza niż się spodziewaliśmy przecena tej waluty. Uważamy, iż potencjał spadkowy dolara się wyczerpuje, zaś w dłuższej perspektywie czasowej niezmiennie widzimy jego potencjał do umocnienia względem złotego.

Nadal optymistycznie oceniamy europejski rynek akcji. Dane spływające ze spółek notowanych na tamtejszych parkietach powinny wspierać pozytywne zachowanie ich wycen. Europa ma swoje obciążenia, jak np. ryzyko związane z wyborami w Holandii (marzec), Francji (maj) i Niemczech (sierpień). Szczególnie wybory we Francji mogą mieć istotny wpływ na rynki kapitałowe. Jednak dość odległy termin głosowania powinien naszym zdaniem
pozwolić na wykorzystanie sprzyjającej koniunktury panującej na europejskich giełdach. Proponujemy selektywne zwiększanie zaangażowania portfeli na polskim rynku akcji. Co prawda, już od dwóch miesięcy obserwujemy na nim dynamiczne wzrosty i racjonalnie można oczekiwać przynajmniej krótkotrwałej korekty. Uważamy jednak, że nawet jeżeli pojawi się ona w najbliższych tygodniach, to nie powinna być zbyt głęboka. Polski rynek akcji nie jest wolny od zagrożeń występujących w poprzednich miesiącach związanych z sytuacją na scenie politycznej oraz wyzwaniami budżetu państwa. Warto jednak zauważyć, iż ostatnie wzrosty odbyły się w zasadzie bez udziału „świeżego” kapitału. Wysokie stopy zwrotu mogą zachęcić nowy kapitał kierujący się na lokalny rynek akcji za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. W środowisku niskich stóp procentowych jest to scenariusz dość prawdopodobny. Jeżeli tak się stanie, mamy szansę na podtrzymanie wzrostów na GPW jeszcze przez kilka miesięcy.

Reasumując – w najbliższym okresie proponujemy otworzyć portfele na ryzyko, zdecydowanie zmieniając ich profil z „pasywnego” na „agresywny”. Wciąż jednak podstawowym ich celem nie jest „bicie benchmarków”, tylko stonowany wzrost w długim okresie przy możliwie ograniczonym ryzyku inwestycyjnym.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję