Komentarz rynkowy Vienna Life – styczeń 2017

Poziom

W Nowy Rok wchodzimy z zyskami.

W 2016 roku nasze oba portfele osiągnęły dodatnie stopy zwrotu przy mocno ograniczonym ryzyku. Portfel bezpieczny, ukierunkowany na ochronę zgromadzonych środków, wzrósł o ok. 4,5%, zaś portfel bardziej otwarty na ryzyko zyskał ok. 12,8%.

Od samych stóp zwrotu bardziej jednak istotne jest to, iż oba portfele cechowała niska zmienność (niska wahliwość wartości), co oznacza minimalizację ryzyka poniesienia straty. Ograniczanie wspomnianego ryzyka (zmienności) to podstawowe założenie w obu portfelach i jest to cel, którego osiągnięcie w 2017 roku także będzie dla nas kluczowe. Ostatni miesiąc 2016 roku przyniósł wzrosty na giełdach w Nowym Jorku, Frankfurcie i Warszawie. Zwycięstwo Donalda Trumpa (w listopadzie), podwyżka stóp procentowych w USA i zapowiedź kolejnych w przyszłym roku wspomogły aprecjację dolara. Amerykańskiej walucie „pomogły” też takie wydarzenia jak referendum we Włoszech czy kontynuacja programu luzowania ilościowego przez EBC.

Po silnych wzrostach dolara prawdopodobne jest jego odreagowanie. W długiej perspektywie można natomiast spodziewać się dalszego umacniania amerykańskiej waluty. W związku z tym, proponujemy krótkoterminowo zwiększyć udział złotego w portfelu. Zakładamy jednak, iż w niedalekiej przyszłości zasadnym stanie się powrót do większej ekspozycji walutowej. Wraz z początkiem 2017 roku proponujemy większe otwarcie na ryzyko w obu portfelach. Po okresie dużej zmienności, jaka panowała na rynkach pod koniec ubiegłego roku, spodziewamy się nieco stabilniejszego zachowania wybranych klas aktywów.

W bezpiecznej części portfeli proponujemy zmniejszyć ekspozycję na obligacje skarbowe, a stabilizację i ochronę portfela oprzeć o dwa fundusze obligacji korporacyjnych oraz fundusz rynku pieniężnego. W części agresywnej skłaniamy się ku rezygnacji z pozycji złota, która wspomagała wyniki w ostatnich tygodniach minionego roku, ale jednocześnie charakteryzowała się dużą zmiennością. Traktujemy ją jako mocno niepożądaną. Złoto wprawdzie pozwoliło zarobić, jednak uważamy, iż obecnie stosunek potencjalnego zysku do ryzyka nie jest korzystny. Proponujemy natomiast pozostawić niewielką ekspozycję na amerykański rynek akcji. Co prawda zaczął on tracić siły pod koniec grudnia, jednak spadek ten oceniamy raczej jako ruch korekcyjny. Ponadto zwracamy uwagę na możliwość rozbudowania ekspozycji (zwiększenie jej w portfelu agresywnym oraz wprowadzenie jej w portfelu bezpiecznym) na fundusz akcji Europy Zachodniej w całości oparty o produkt denominowany (i zabezpieczony) w PLN. O ile uważamy, że europejski rynek akcji ma potencjał wzrostowy, to sceptycznie podchodzimy do europejskiej waluty, która w naszej ocenie może w najbliższym czasie nieco osłabiać się względem złotego. Ekspozycję na polski rynek akcji również sugerujemy zwiększać z dużą ostrożnością.

Dla obu portfeli odpowiednim wyborem może być zdywersyfikowany geograficznie fundusz sektorowy oraz wprowadzony fundusz uniwersalny. Reasumując – w najbliższym czasie proponujemy bardziej zdecydowanie otworzyć się na ryzyko i zamknąć zyskowną pozycję w złocie. Szans inwestycyjnych w najbliższym okresie upatrujemy m.in. na europejskim rynku akcji oraz na krajowym rynku kapitałowym. Jesteśmy sceptyczni co do siły europejskiej waluty, a dolara długoterminowo uważamy za dobrą inwestycję, jednak w krótkim terminie preferujemy polską walutę.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję