Kredyt samochodowy w Polsce – elementy procedury kredytowej - część 2

Poziom

Wszystko, co musisz wiedzieć o kredycie samochodowym.

3. Warunki kredytowania samochodu

Regułą wśród praktyki bankowej jest, iż pojazd finansowany według tego typu harmonogramu spłaty jest nowy lub używany, lecz nie starszy niż 5 lat (od daty produkcji do daty analizy kredytowej). W przypadku finansowania samochodu używanego dodatkowo ustanawia się cesję z umowy ubezpieczenia na rzecz banku. Każdy bank najczęściej ustala także maksymalną wysokość raty balonowej dla danego okresu finansowania.

Standardem dla kredytów samochodowych jest stosowanie zabezpieczeń spłaty w umowach kredytowych. Bardzo często bank uzależnia uruchomienie kredytu od ustanowionego prawnego zabezpieczenia jego spłaty. Podstawowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu są:

 • zastaw rejestrowy,
 • przewłaszczenie pojazdu na zabezpieczenie,
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia w pełnym zakresie AC na rzecz banku z odnawialnością w całym okresie kredytowania,
 • weksel „in blanco” przy niskich wkładach własnych.

Podstawą do podjęcia przez bank działań mających doprowadzić do udzielenia kredytu jest wniosek kredytowy i ogólne warunki umowy kredytu złożone i podpisane przez klienta wraz z kompletem wymaganych przez bank dokumentów według wzorów aktualnie obowiązujących w banku. Dokumenty przesyłane są do działu analiz kredytowych w formie papierowej lub w formie elektronicznej (skany). Ocenę zdolności do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego dokonuje się badając sytuację finansową kredytobiorcy, a także kompletność, autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

Bank w tym celu może współpracować z działem prawnym oraz wykorzystywać dostępne publicznie rejestry. Wysokość finansowania kredytowego uzależniona jest od wysokości dochodów przedsiębiorcy, dotychczasowej współpracy z bankiem lub dealerem, deklarowanego udziału własnego oraz zdolności klienta do spłaty zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu.

Do wniosku kredytowego składanego przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą należy dołączyć:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej jako wydruk z platformy internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tu w przeciwieństwie do wniosku leasingowego ważne jest aby klient samodzielnie dostarczył ten wpis jednocześnie poświadczając jego zgodność ze stanem faktycznym) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (także dostarczony osobiście),
 • REGON, NIP lub wydruk z platformy internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Pracownicy dokonujący wstępnej analizy wniosku kredytowego weryfikują poprawność tych dokumentów na odpowiednich stronach internetowych, w przypadku rozbieżności lub wątpliwości klient winien złożyć aktualne i poprawne dokumenty w wersji papierowej po raz kolejny.

Standardowo w celu weryfikacji tożsamości osoby podpisującej wniosek kredytowy wymagane jest także okazanie dwóch tożsamości ze zdjęciem (w tym dowodu osobistego), w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych jeżeli w dowodzie osobistym nie ma wpisanego adresu zameldowania, klient zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o adresie zamieszkania i zameldowania oraz skanu prawa jazdy jako drugiego obligatoryjnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w celu właściwego określenia zdolności do spłacenia zaciągniętego zobowiązania niezbędne jest dostarczenie dokumentów finansowych. Informacja finansowa w przypadku kredytu samochodowego powinna zawierać bieżące zobowiązania kredytowe i finansowe a także dokument finansowy PIT, CIT, bilans oraz rachunek zysków i strat, dokument F-01 lub inny dokument księgowy potwierdzający wyniki finansowe kredytobiorcy, np.:

 • kopia skumulowanych wyników w książce przychodów i rozchodów,
 • kalkulacja przychodów i dochodów z wykazaniem wysokości amortyzacji,
 • ewidencja przychodów, w przypadku ryczałtu,
 • decyzja o wymiarze karty podatkowej, dotyczy osób rozliczających się z podatku w formie karty podatkowej.

Dokumenty muszą zawierać potwierdzenie osoby prowadzącej księgi rachunkowe danego przedsiębiorstwa, w przypadku oświadczeń składanych do urzędu skarbowego wymagane jest przedstawienie Urzędowego Poświadczenia Odbioru lub czytelnej pieczęci właściwego Urzędu Skarbowego wraz z datą złożenia na kopii tegoż dokumentu. Decyzja o tym, który dokument należy dostarczyć zależna jest od formy prowadzonej, przez przedsiębiorcę zaciągającego kredyt, księgowości.

W procedurze kredytowej sporym ułatwieniem jest fakt iż zazwyczaj banki nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów przesyłanych przez dealera, jedynie niektóre z dokumentów wymagają dostarczenia ich w oryginale do instytucji finansowej, są to:

 • umowa kredytowa,
 • ogólne warunki umowy kredytowej,
 • aneksy (wszelkiego rodzaju),
 • oświadczenie kredytobiorcy o stanie cywilnym,
 • oświadczenia kredytobiorcy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej,
 • pełnomocnictwa,
 • druki zabezpieczeń (np. weksle, deklaracje wekslowe, poręczenia majątkowe),
 • wszelkie wymagane przez daną umowę załączniki.

Każda zmiana we wniosku kredytowym wymaga rozpoczęcia procedury od nowa, dlatego niezwykle ważne jest dochowanie standardów w zakresie okresu ważności dokumentów przedstawionych do analizy. Od wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wymaga się by był on pobrany na dzień wykonania analizy kredytowej. W przypadku odpisów z rejestrów handlowych, tj. REGON i KRS mają one ważność trzech miesięcy od złożenia w przypadku gdy nie dokonano od tego momentu żadnej zmiany. Dowody tożsamości są ważne rok od daty złożenia w instytucji finansowej, o ile nie nastąpiła w tym czasie wymiana dokumentu lub utracił on swoją ważność – wówczas wymaga się aktualnego.

Informacja o osiąganych przez klienta biznesowego wynikach nie może być starsza niż trzy miesiące, w wyjątkowych przypadkach akceptuje się jednak kilkudniowe odstępstwa od tej reguły, kiedy dopiero co rozpoczął się nowy kwartał, a spółka prowadząca pełną księgowość nie sporządziła jeszcze bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni kwartał. Oświadczenia o adresie zamieszkania i adresie zameldowania, jak również oświadczenia o stanie cywilnym są ważne przez jedynie miesiąc.

Pomimo negatywnej kalkulacji bank może uznać, że klient ma zdolność do zaciągnięcia zobowiązania np. w następujących przypadkach:

 • gdy przedmiotem wniosku jest pojazd użytkowy, który z założenia ma charakter zarobkowy dla firmy, w takim wypadku ocenia się ogólną sytuację finansowo-ekonomiczną przedsiębiorcy biorąc pod uwagę korzyści finansowe związane z wykorzystywaniem pojazdu;
 • gdy kredytobiorcą jest firma założona przez klienta zatrudnionego dotychczas na podstawie umowy o pracę, a działalność będzie kontynuowana z dotychczasowym pracodawcą, w takim wypadku pod uwagę bierze się poprzednie dochody generowane przez klienta z tytułu umowy o pracę.

Dodatkowo przy ocenie wniosku kredytowego od analityka bankowego procedura oczekuje każdorazowego sprawdzenia czy wnioskodawca ubiegający się o kredyt lub poręczyciele tego kredytu (w przypadku, gdy zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie według prawa cywilnego osób trzecich lub według prawa wekslowego), nie figurują w zbiorze informacji o klientach niesolidnych i czasowo nie wywiązujących się ze zobowiązań wobec banków, prowadzonym przez Ośrodek Informacji Bankowej przy Związku Banków Polskich.

Uzyskane w tym zakresie informacja powinny znaleźć swe odzwierciedlenie w ocenie zdolności kredytowej klienta i ryzyka instytucji finansowej. Każdorazowa weryfikacja w Biurze Informacji Kredytowej jest ważna przez okres trzech miesięcy.

Umowę kredytową w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych podpisują kredytobiorca oraz wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. W obu powyższych przypadkach dodatkowo wymagane są podpisy współmałżonków kredytobiorcy lub wszystkich wspólników spółki cywilnej – jeżeli dotyczy, od każdego z wnioskodawców wymaga się jednak przedstawienia oświadczenia o stanie cywilnym w celu weryfikacji lub aktu rozdzielności majątkowej w przypadku gdy małżonkowie ją posiadają. Współmałżonkowie kredytobiorców wyrażają tym samym zgodę na zawarcie umowy oraz poddanie się ewentualnemu postepowaniu egzekucyjnemu wszczętemu przez bank.

Umowę kredytową sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a nie tak jak w przypadku leasingu w dwóch. Po jednym egzemplarzu dla banku, kredytobiorcy oraz sądu celem dokonania rejestracji zastawu rejestrowego.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję