Najpopularniejsze fundusze inwestycyjne

Poziom

Coraz bardziej rozbudowana oferta oraz rosnąca liczba funduszy inwestycyjnych pozwala na dużą dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Możliwości inwestowania jest bardzo wiele. Od tradycyjnych kont oszczędnościowych, przez lokaty bankowe, inwestycje w nieruchomości, dzieła sztuki etc. Obecnie obserwowany jest jednak coraz większy wzrost popularności lokowania środków w fundusze inwestycyjne. Takie fundusze to nic innego niż możliwość zbiorowego inwestowania pieniędzy przez uczestników funduszu. Coraz bardziej rozbudowana oferta oraz rosnąca liczba funduszy inwestycyjnych pozwala na dużą dywersyfikację portfela inwestycyjnego, a co za tym idzie – zwiększa bezpieczeństwo inwestycji. Szerokość oferty umożliwia każdemu potencjalnemu inwestorowi znalezienie najlepszej formy lokowania swoich środków, w zależności od preferencji, celów, skłonności do ryzyka itp.

Podział funduszy

W warunkach polskich wyróżnia się trzy podstawowe grupy funduszy inwestycyjnych w oparciu o podział prawny:

  • fundusze otwarte (FIO) – tego rodzaju fundusze inwestycyjne charakteryzują się bardzo wysoką płynnością; inwestorzy wykupują tzw. jednostki uczestnictwa w funduszu, czyli udziały uczestnictwa, które fundusz na każdorazowe i dokonane w dowolnym czasie wezwanie musi od inwestora odkupić; inwestorzy nie mogą odsprzedać jednostek uczestnictwa na wolnym rynku.
  • fundusze zamknięte (FIZ) – w tym przypadku inwestor kupuje certyfikat inwestycyjny wraz z możliwością jego odsprzedaży na rynku wtórnym; fundusz inwestycyjny zamknięty emituje papiery wartościowe na okaziciela (w obrocie publicznym) lub imienne (w obrocie niepublicznym, istnieje tu również możliwość emisji na okaziciela).
  • specjalistyczne fundusze inwestycji otwartych (SFIO) – specjalistyczne fundusze inwestycyjne lokują środki w inwestycjach otwartych oraz papiery emitowane przez fundusze zagraniczne; warunkiem inwestycji w fundusze zagraniczne jest poziom nadzoru, który musi być co najmniej taki, jak w Polsce.

Innym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest rodzaj instrumentów finansowych, w które lokowane są środki. Tutaj wyróżnić możemy:

  • fundusze agresywne – inwestycje funduszy agresywnych skierowane są w całości na akcje, zatem ryzyko inwestycji jest tutaj najwyższe, z drugiej jednak strony fundusze inwestycyjne agresywne dają możliwość osiągnięcia najwyższych zysków;
  • fundusze mieszane – działania inwestycyjne funduszy mieszanych polegają na dywersyfikacji inwestycji na instrumenty o różnym stopniu ryzyka, w taki sposób, aby zminimalizować możliwość ewentualnych strat; fundusze inwestycyjne mieszane lokują środki w obligacjach oraz akcjach;
  • fundusze bezpieczne – inwestycje oparte są tu na najbezpieczniejszych instrumentach finansowych, takich jak bony skarbowe, lokaty terminowe czy obligacje z krótszym niż rok terminem wykupu; fundusze inwestycyjne bezpieczne, w związku z tym, że nie osiągają spektakularnych zysków, jednak dają możliwość dysponowania ulokowanymi środkami, traktowane są coraz powszechniej jako bezpieczna alternatywa dla lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych;

Powyżej przedstawiono ogólny podział funduszy inwestycyjnych według różnych kryteriów. Szczegółowy podział funduszy działających na rynku polskim przygotowany został przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Najpopularniejsze fundusze inwestycyjne w Polsce

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się zwrot ku bezpiecznym inwestycjom i stabilnemu wzrostowi. Według badań na koniec 2016 roku aż 9 z 10 najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych to fundusze gotówkowe lub dłużne. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że bezpieczeństwo i możliwość dyspozycji zainwestowanymi środkami, a także stabilny, chociaż niewysoki zysk, jest w polskich warunkach, na chwilę obecną, lepszą inwestycją od agresywnych działań giełdowych. Popularność funduszy inwestycyjnych nie jest jednak wyznacznikiem osiągnięcia zysków. Liczy się rachunek ekonomiczny, analiza, dywersyfikacja i chłodna głowa.

Fundusze inwestycyjne to jedna z form pomnażania majątku polegająca na zbiorowym lokowaniu środków finansowych przez uczestników danego funduszu, nazywa się je inaczej przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania. Fundusze inwestycyjne dzielą się w Polsce na fundusze otwarte (FIO), które charakteryzują się dużą płynnością, gdzie inwestor w zamian za wpłacone pieniądze otrzymuje tytuł uczestnictwa nazywany jednostką uczestnictwa, fundusz zobowiązany jest do ich odkupienia na żądanie inwestora; zamknięte (FIZ), polegające na kupnie certyfikatów inwestycyjnych i możliwości ich sprzedaży a rynku wtórnym oraz na specjalistyczne fundusze inwestycji otwartych (SFIO), polegające na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa inwestycji otwartych oraz w tytuły emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą poza granicami kraju. Rodzaje funduszy inwestycyjnych zostały wyznaczone na podstawie celu inwestycyjnego:

1. Fundusze pieniężne – inwestujemy w zakup papierów wartościowych, korzyści finansowe oraz ewentualne straty są tu niewielkie.

2. Fundusze obligacji/dłużne – opierają się na obligacjach, co wiąże się z umiarkowanym zyskiem i ryzykiem.

3. Fundusze akcyjne – składają się w całości z akcji i tutaj zysk może być najwyższy.

4. Fundusze mieszane – opierają się w części na akcjach i obligacjach. Możliwy zysk i ryzyko są wyższe niż w przypadku samych obligacji. A zatem im wyższy możliwy zysk, tym wyższe ryzyko.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję