Prognozy rynkowe Union Investment TFI

Poziom

Szczęśliwego 2018 roku życzą akcje i surowce!

Zespół zarządzających funduszami Union Investment TFI przygotował prognozy dla inwestorów na nadchodzący rok. Co może się wydarzyć?

  • W 2018 roku możemy się spodziewać wzrostów kursów akcji – jednak nie tak spektakularnych jak w ubiegłym roku – oraz niektórych surowców.
  • Na polskiej giełdzie akcje powinny wypracować atrakcyjne stopy zwrotu, szczególnie w I połowie roku. Większy potencjał widzimy w gronie spółek z indeksu sWIG80. W II połowie roku sugerujemy sukcesywne zmniejszanie alokacji w akcje.
  • Potencjalne źródła ryzyka dla inwestorów to według nas: wzrost inflacji (możliwy w II połowie roku) ryzyka geopolityczne oraz pogarszanie się sytuacji na rynku nieruchomości w Chinach. W konsekwencji może to doprowadzić do kryzysu sektora bankowego.

Sytuacja na globalnych rynkach

Goldilocks economy – zsynchronizowany wzrost światowej gospodarki

W nadchodzącym roku możemy spodziewać się dalszego wzrostu gospodarek światowych. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego globalny wzrost gospodarczy osiągnie na koniec tego roku 3,6%. W kolejnym roku przyspieszy do 3,7%. Największe przyrosty spodziewane są na rynkach rozwijających się, takich jak Indie, Rosja i Indonezja.

Byki trzymają się mocno

Rozwijające się gospodarki znajdują się obecnie w dojrzałej fazie wzrostu gospodarczego (tzw. rynku byka). Jednak nie dotarły jeszcze na szczyt. Jak wynika z naszego autorskiego cyklu rynkowego Cykl-Navigator, najatrakcyjniejszymi obecnie klasami aktywów pozostają akcje. Rośnie znaczenie surowców i obligacji korporacyjnych.

Uważamy, że w przyszłym roku nadal powoli będzie rosło ryzyko recesji – najbardziej na rynku amerykańskim. Inwestorzy mogą jednak zachować spokój. Nie będą to poziomy, które mogą spowodować realną recesję.

Inflacja wciąż na niskim poziomie

W 2018 roku rynki kapitałowe prawdopodobnie nadal będą zyskiwały dzięki niskiej inflacji. W II kwartale 2018 roku prognozujemy przyspieszenie wzrostu inflacji w USA. Spodziewany poziom inflacji w tym kraju wynosi 1,5%.

Powolna zmiana kierunku polityki monetarnej banków centralnych

Zmniejsza się dynamika luzowania ilościowego (tzw. taperingu), jednak polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego wciąż zapowiada się ekspansywnie. Bank będzie kontynuował politykę zakupu aktywów m.in. z otrzymywanych kuponów z obligacji oraz z reinwestycji środków z wykupionych obligacji. Będzie to robił nawet po zakończeniu programu luzowania, które jest planowane na wrzesień 2018 roku. Taki „gołębi” komunikat powinien skłaniać inwestorów do bardziej ryzykownych aktywów. Polityka zerowej stopy procentowej najprawdopodobniej będzie trwać co najmniej do 2019 roku.

Amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) po grudniowej podwyżce stóp procentowych zapowiada kolejne trzy podwyżki w 2018 roku.
Powoli zmienia się zatem kierunek polityki monetarnej banków centralnych.

Dalszy wzrost cen akcji

Ze względu na sprzyjającą sytuację rynkową możemy oczekiwać na globalnych rynkach akcji dalszego napływu aktywów z tzw. wielkiej rotacji aktywów z obligacji do akcji. Uważamy, że w ramach małej rotacji wewnątrz akcji zainteresowanie inwestorów będzie się przesuwało ze spółek typu growth do spółek typu value. Polska będzie tu odstępstwem ze względu na korektę cen akcji w sektorze małych i średnich spółek. Inwestorzy powinni się koncentrować na akcjach o wysokiej płynności. Akcje europejskie powinny być lepszą alternatywą niż akcje amerykańskie. Polecamy również akcje z rynków wschodzących, w tym niektóre z krajów BRICS oraz wschodnioazjatyckich.

Surowce: dominacja ropy i metali przemysłowych

Prognozujemy, że przyszły rok będzie stał pod znakiem umiarkowanego wzrostu czarnego złota. Oczekujemy, że cena ropy może dojść do poziomu 70 dolarów za baryłkę. Na uwagę inwestorów mogą zasługiwać także metale przemysłowe. Bardzo dobre środowisko dla wzrostu cen tych surowców tworzą: dobre odczyty PMI, ciągle nakręcająca się koniunktura w gospodarce światowej, zwiększające się zapotrzebowanie przemysłu oraz słaby dolar. Ze względu na umiarkowaną inflację uważamy, że złoto może być inwestycyjną alternatywą – począwszy od IV kwartału 2018 roku.

Największe ryzyka w 2018 roku

W nadchodzącym roku inwestorzy powinni obserwować to, co się dzieje w Chinach. Przyjęty nowy kurs gospodarki odchodzi od opierania się na taniej sile roboczej. Zamiast tego stawia na jakość i tworzenie większej wartości dodanej. Może to spowodować chwilowe osłabienie wzrostu PKB. Jeżeli tak się stanie, rynek czeka korekta. Wśród gorących tematów będą z pewnością kryptowaluty, brexit, wybory we Włoszech i nieprzewidywalność Korei Północnej.

Polska w obiektywie

Lekkie spowolnienie tempa wzrostu PKB, wzrost inflacji i podwyżka stóp procentowych

Tegoroczne odczyty polskiego PKB są bardzo dobre. Po rewelacyjnych odczytach za III kwartał 2017 roku również IV kwartał powinien przynieść podobny poziom tempa wzrostu. Dlatego podtrzymujemy swoją roczną prognozę na poziomie 4,4%. W 2018 roku spodziewamy się jednak osłabienia wzrostu gospodarczego do poziomu 4%. Osłabienie wyniknie – naszym zdaniem – z braku pomysłu na rozwiązanie problemu pułapki średniego dochodu. Kolejnym niesprzyjającym czynnikiem będzie niekorzystna struktura PKB, tj. proinflacyjny wzrost konsumpcji oraz brak inwestycji prywatnych. Inwestycje publiczne będą się miały relatywnie dobrze – ze względu na wybory samorządowe w 2018 roku.

Według naszych prognoz w Polsce inflacja na koniec 2017 roku osiągnie poziom 2%. Obserwujemy systematyczny wzrost wynagrodzeń oraz problemy z zatrudnieniem pracowników, co jest charakterystyczne dla trendu spadkowego bezrobocia. Trend ten jednak wyraźnie zwolnił. W naszej ocenie w przyszłym roku inflacja wzrośnie do poziomu 2,5%, a to skłoni Radę Polityki Pieniężnej do podniesienia stóp procentowych w IV kwartale 2018 roku.

Polska giełda urośnie na misiach

Nadchodzący rok może być dobry dla polskiej giełdy. Prognozujemy, że na polskim rynku akcje mogą zyskać około 10–12%. Na szczególną uwagę będą zasługiwać małe spółki. Mają one duży potencjał inwestycyjny przy stosunkowo niskich wycenach. Naszym zdaniem inwestorzy powinni zwiększać zaangażowanie w akcje przede wszystkim w pierwszej połowie przyszłego roku. Druga połowa 2018 roku będzie czasem na redukcję portfela akcyjnego. Przy wysokich obecnie wycenach będzie to zabezpieczenie przed ewentualnymi korektami.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję