Słówka, które musisz znać

Poziom

W świecie finansów i bankowości wprost roi się od pojęć, które niełatwo zrozumieć, a mogą mieć wpływ na nasze oszczędności. Jak poruszać się w tym terminologicznym gąszczu?

Wcale nie musi się to wiązać z pracą w finansach, ale po prostu – z potrzebą korzystania z produktów finansowych. Takich jak kredyt bądź lokata. Każda wizyta w instytucji finansowej i chęć zawarcia umowy to konfrontacja z szeregiem pojęć niezrozumiałych bądź niejasnych dla „zwykłego Kowalskiego”. Jak uniknąć kłopotów niefortunnie interpretując pojęcia bądź przeoczając istotny akapit w umowie? Rzucamy koło ratunkowe. Oto podstawowe zwroty i hasła z prostym ich wyjaśnieniem. Zanim zdecydujesz się na np. na lokatę – chcąc bezpiecznie oszczędzać – warto przeczytać.

Pożyczka czy kredyt? To - wbrew pozorom i niezależnie od potocznie zamiennego używanie obu pojęć - nie to samo. Otóż stroną umowy kredytu może być wyłącznie bank (jako udzielający), a przedmiotem umowy wyłącznie środki pieniężne. Przepisy dotyczące kredytu reguluje ustawa Prawo bankowe. Zatem, jeśli kredyt to wyłącznie w banku, a umowa może dotyczyć tylko pieniędzy. Z kolei stroną umowy o pożyczkę może być każda inna firma (np. finansowa nie będąca bankiem), jak i osoba fizyczna. Pożyczki udziela się na postawie Kodeksu cywilnego (tzn. wszystkie kwestie w umowie muszą być zgodne z tym Kodeksem, a jeśli nie są w umowie uregulowane, to obowiązują nas wprost przepisy właśnie Kodeksu cywilnego).

Pożyczenie a użyczenie. Pożyczenie czegoś (np. pieniędzy) jest odpłatne, więc wiąże się z dodatkowymi kosztami. Użyczenie jest zawsze bezpłatne (nie wolno z tego tytułu pobierać jakiejkolwiek opłaty czy uzyskiwać korzyści).

Umowa ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) – to rozwiązanie, które łączy w sobie funkcję ubezpieczenia oraz funkcję inwestycyjną. Klient decydując się na taki produkt, opłaca składkę, która daje mu ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci lub dożycia, a część środków lokowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, dzięki czemu środki te i mogą zostać pomnożone. Konstrukcja umowy ubezpieczenia na życie z UFK jest na ogół elastyczna, dzięki czemu ubezpieczający może mieć realny wpływ nie tylko na maksymalną wysokość alokowanych przez siebie środków, lecz również na sposób zarządzania i poziom akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). To fundusz, na który składają się banki. Środki tu zgromadzone służą zabezpieczeniu interesów klientów banków. Jeśli więc założysz lokatę w banku, który upadnie – BFG zwróci ci środki z własnych zasobów (wysokość gwarancji jest jednak ograniczona).

Stopa procentowa. To, mówiąc najprościej, cena, za którą bank centralny udziela kredytu bankom komercyjnym, lub po jakiej sprzedaje papiery wartościowe. Zatem od ich wysokości zależy też cena produktu bankowego – np. oprocentowanie kredytu (koszt, który ponosi klient).

Inflacja. To średnia (wyrażona w procentach) wzrostu cen na rynku, na danym obszarze (np. w Polsce), dotyczy poziomu cen wszystkich dostępnych produktów i usług w danym okresie.

Oprocentowanie kredytu. Najprościej – koszt z którym wiąże się wzięcie kredytu (ujęty jako odsetek wysokości kredytu); to koszt, który poniesiemy spłacając kredyt (w ratach).

RSSO czyli Realna Roczna Stopa Oprocentowania – to wskaźnik obejmujący oprocentowanie kredytu i inne, dodatkowe koszty. Na RSSO składa się: oprocentowanie nominalne, prowizja (dodatkowy koszt na rzecz banku), ubezpieczenie kredytu oraz wycena i koszt sporządzenia (tylko w przypadku kredytów i pożyczek hipotecznych).

Oprocentowanie lokaty. Najprościej rzecz ujmując, to wielkość zysku, jaki nam przypadnie dzięki lokacie. Jeśli 6-miesięczna lokata oprocentowana jest na 3 proc., oznacza to ni mniej, ni więcej, że po pół roku z ulokowanych w banku tysiąca złotych, możemy liczyć na 30 zł zysku.

Osoba fizyczna a osoba prawna. Osoba fizyczna to człowiek, który np. zaciąga zobowiązania. Każdy, kto legitymuje się dokumentem tożsamości i ma własny nr PESEL. Osoba prawna to mówiąc najkrócej – firma (podmiot działający na rynku, o którym mówi się, że ma osobowość prawną). Może mieć różną formę, np. spółki cywilnej albo spółki akcyjnej.

Spread – czyli różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży danej pary walut w banku. Szczególnie ważne przypadku kredytów zaciąganych w innych walutach niż złoty.

Narodowy Bank Polski (NBP). Inaczej: bank centralny. Do niego należy ustalanie stóp procentowych. NBP jest też oficjalnie – w imieniu państwa – emitentem środków płatniczych, czyli pieniędzy.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Jest organem, do którego należy nadzór nad rynkiem finansowym i emerytalnym w Polsce, czyli w praktyce – nad działaniem giełdy, banków, spółdzielni finansowych, a także firmami z rynku emerytalnego i ubezpieczeniowego.

Każdy kontakt z bankiem czy inną instytucją finansową to konieczność zmierzenia się z fachowym językiem. Ale dzięki przyswojeniu najważniejszych z pojęć, znacznie łatwiej poruszać się w tym gąszczu trudnych słówek. Na koniec – warto pamiętać, że każdą umowę przed jej podpisaniem można zabrać ze sobą, do domu, i na spokojnie przejrzeć. Co więcej, prawo zezwala na rezygnację z produktu finansowego, rozwiązując w przewidzianym terminie, umowę.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję