Sytuacja przyszłych emerytów a rządowe programy wsparcia oszczędzania na emeryturę - część 2

Poziom

Zarówno IKE oraz IKZE powinniśmy traktować, jako dodatkowe, własne i prywatne zabezpieczenie emerytalne, które uniezależnia sytuację finansową na emeryturze od decyzji politycznych. 

Państwo już w 2004 roku na mocy ustawy wprowadziło Indywidualne Konta Emerytalne, natomiast w 2012 r. uatrakcyjniło ofertę o Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego).

Zarówno IKE oraz IKZE powinniśmy traktować, jako dodatkowe, własne i prywatne zabezpieczenie emerytalne, które uniezależnia sytuację finansową na emeryturze od decyzji politycznych. Świadczenia z ZUS czy nowa reforma systemu emerytalnego, zapowiadana przez obecny rząd, to kwestie, które wielokrotnie w przyszłości mogą być jeszcze zmieniane.

Natomiast nasza świadomość, potrzeba oszczędzania środków na „jesień życia” powinna już dziś być jednym z głównych aspektów nabycia nawyku oszczędzania.

Omawiając IKE/IKZE należy zwrócić uwagę na największą zaletę obu rachunków – brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) na koniec okresu oszczędzania. Jest to spora zachęta podatkowa, gdyż podatek ten stanowi 19% osiągniętego zysku, a w długim terminie mogą to być naprawdę znaczące kwoty. Dodatkowo, rachunek IKZE pozwala na odliczenie wpłat od dochodu – tym samym otrzymujemy korzyść podatkową w postaci zwrotu części zapłaconego podatku. Należy jednak pamiętać, że po osiągnięciu określonego wieku, tj. 65 lat, przy wypłacie całość środków zostanie objęta 10% zryczałtowanym podatkiem.

Zarówno IKE jak i IKZE prowadzone jest na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego z podmiotami określonymi w ustawie, tj. funduszem inwestycyjnym bądź dobrowolnym funduszem emerytalnym, podmiotem prowadzącym działalność maklerską, zakładem ubezpieczeń czy z bankiem.

Jak widać, spektrum inwestycji jest niezwykle szerokie. W fundusze inwestycyjne możemy inwestować bezpośrednio poprzez rachunek maklerski, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym czy po prostu poprzez rachunek oszczędnościowy czy lokatę bankową.

Pamiętajmy jednak, że IKE oraz IKZE prowadzą określone podmioty – tylko one mogą używać nazewnictwa IKE oraz IKZE, a środki są zapisywane na wyodrębnionych rachunkach.

Poniżej porównanie obu rachunków:

 

IKE

IKZE

Kto może wpłacać środki?

Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Małoletni ma jednak prawo do wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę

Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Małoletni ma jednak prawo do wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę

Dozwolona liczba prowadzonych rachunków

1

1

Roczny limit wpłat zgodnie z ustawą

Maksymalnie trzykrotność przeciętnego, prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Maksymalnie 1-,2- krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Obecny limit wpłat na 2017 rok

12 789,00 zł

5 115,60 zł

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Na wniosek oszczędzającego po ukończeniu przez niego 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

a)      Dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

b)      Dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej przez 5 lat kalendarzowych

Możliwe sposoby wypłaty

Wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach

Wypłata jednorazowa lub w ratach, z zastrzeżeniem, iż wypłata w ratach następuje przez co najmniej 10 lat, a jeżeli wpłaty były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim były dokonywane wpłaty

Korzyści podatkowe

Brak podatku od zysków kapitałowych

Brak podatku od zysków kapitałowych.

Odliczenie wpłat w danym roku od podstawy opodatkowania, co skutkuje odpowiednim zwrotem części podatku z PIT(wg skali 18% lub 32% w zależności od skali podatkowej, w której znalazł się podatnik)

Opodatkowanie wypłaty

Nie dotyczy

Zryczałtowany podatek  w wysokości 10%

Wcześniejszy zwrot - konsekwencje

Możliwy zarówno zwrot całkowity jak i zwrot częściowy.

Naliczenie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki).

Możliwy jedynie zwrot całkowity.

Kwota zwrotu zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku, co skutkuje zapłaceniem podatku od całości w wysokości 18% lub 32% (w zależności od skali podatkowej, w której znalazł się podatnik)

Dziedziczenie

Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone w przypadku jego śmierci.

Brak podatku od spadków i darowizn.

Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone w przypadku jego śmierci.

Brak podatku od spadków i darowizn.

Osoba uprawniona przy wypłacie jest zobowiązana do zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10%.


Pamiętajmy również, że środki na IKE oraz IKZE może prowadzić jedynie jeden oszczędzający, a więc nie ma rachunków wspólnych. Dodatkowo, każdy może posiadać tylko jedno konto IKE oraz jedno konto IKZE.

Ważną również kwestią jest możliwość wypłaty transferowanej tj. oszczędzający w każdej chwili po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z inną instytucją finansową, może swobodnie przenieść swoje środki. Tak, więc dziś możemy np. oszczędzać środki w ramach IKE w jednym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, jednak w każdej chwili możemy to spokojnie zmienić. Jeśli oferta innego towarzystwa, mającego w swojej ofercie IKE, będzie wg naszych preferencji korzystniejsza, możemy spokojnie przetransferować środki. Zasada ta dotyczy wszystkich form prowadzenia zarówno kont IKE oraz kont IKZE. Nie powinno się jednak dokonywać zmian zbyt często, gdyż ustawodawca ustanowił termin, nie dłuższy niż 12 miesięcy – licząc od dnia zawarcia umowy, w którym dokonanie wypłaty transferowanej wiąże się z koniecznością poniesienia przez oszczędzającego dodatkowej opłaty określonej w umowie z daną instytucją finansową. Zasada ta dotyczy również wypłaty oraz zwrotu.

Istotną kwestią w ramach wypłaty transferowanej jest fakt, że w przypadku śmierci osoby oszczędzającej, osoba uprawniona może dokonać wypłaty z IKE zmarłego oszczędzającego na swoje IKE. Ta sama zasada tyczy się kont IKZE.

Starając się porównać obie formy, nie sposób zwrócić uwagę na przewagę IKZE, która jest każdego roku bezpośrednio odczuwalna. Jeśli skorzystamy z maksymalnej wpłaty na IKZE w 2017 roku, będziemy mogli odliczyć kwotę 5115,60zł od podstawy opodatkowania, co przy 18% skali podatkowej da nam 920,80zł zwrotu podatku w roku kolejnym, bądź 1636,99zł przy 32% skali podatkowej. Tym samym oznacza to, iż aby wykorzystać pełny limit wpłat na IKZE, w kolejny roku musimy z kieszeni wyciągnąć zaledwie 4194,80zł w przypadku 18% skali podatkowej, bądź 3478,61zł przy 32% skali podatkowej.

Takie podejście spowoduje, że w długim terminie konto IKZE, przy reinwestycji środków pochodzących ze zwrotu podatku, będzie – z punktu widzenia oszczędzającego – znacznie bardziej opłacalne. Na stronach internetowych, w zależności od przyjętych założeń, jest masa porównań związanych z pytaniem, które konto –  IKE czy IKZE – jest lepsze. Pamiętajmy jednak, że w przypadku tych porównań brane są pod uwagę jedynie „suche dane”, tj. konkretna założona stopa zwrotu przez cały okres oszczędzania. Wypłata następuje z reguły w 65 r.ż. tak, aby zarówno w ramach IKE oraz IKZE wykorzystać wszelkie możliwe korzyści podatkowe. W oparciu o suche dane, bez analizy innych czynników(jak np. elastyczność środków), możemy nie zwrócić uwagi na kilka istotnych kwestii, które poniżej postaram się zobrazować w 3 symulacjach.

SYMULACJA 1

Założenie:

‒ 30-latek (okres oszczędzania 35 lat: tak, aby na IKE oraz IKZE wykorzystać wszystkie możliwe korzyści podatkowe),

‒ wpłata roczna: 3000zł, dokonywana na początku każdego okresu. W każdym z rozwiązań bezpośrednio z kieszeni oszczędzającego, co w okresie 35 lat daje 105.000zł,

‒ pozostałe założenia w tabeli:

IKE

IKZE 18

IKZE 32

Zwykły roczny depozyt

produkt pod parasolem podatkowym(np. w ramach TFI)

stopa zwrotu netto w skali roku

5%

5%

5%

5%

5%

wpłata w 1 roku

3000zł

3000zł

3000zł

3000zł

3000zł

stawka opodatkowania (podatek dochodowy wg skali podatkowej)

nie dotyczy

18%

32%

nie dotyczy

nie dotyczy

bonus podatkowy (zwrot z PIT)

nie dotyczy

540

960

nie dotyczy

nie dotyczy

wpłata w latach kolejnych w (tj. wpłata + bonus podatkowy)

3000zł

3540zł

3960zł

3000zł

3000zł

wypłata na koniec okresu oszczędzania uwzględniająca wszelkie ewentualne korzyści podatkowe

284509zł

299468zł

333231zł

232227zł

250402zł

Nie trudno zauważyć, że osoby trafiające do II progu skali podatkowej, odniosą największą korzyść. Wystarczy, że w pierwszym roku wpłacą 3000zł, a w kolejnym – z uwagi na zwrot z PIT w kwocie 3960zł(reinwestycja środków na IKZE) – ich wypłata na koniec okresu oszczędzania przy założeniu wyniesie 333.231zł. Osoba miesząca się z kolei w I progu podatkowym, również dużo zyska – wypłaci 299.468zł. Można powiedzieć, że w tym zestawieniu ,IKE z wynikiem 284.509zł, wygląda mniej korzystniej.

Jednak najmniej korzystnie wypada oczywiście 1-roczny, systematycznie odnawiany depozyt bankowy. Tutaj wypłacimy zaledwie 232.227zł. Zestawiając tę liczbę z wynikami IKE/IKZE, widać, że wypada ona naprawdę mizernie. Wszystko to z uwagi na korzyści podatkowe, jakie gwarantuje nam rząd. Nawet, jeśli spróbujemy odwlec płatność podatku Belki w czasie np. poprzez inwestowanie pod parasolem podatkowym w TFI, to wynik i tak będzie na poziomie 250.402zł.

SYMULACJA 2

‒30-latek (okres oszczędzania 35 lat: tak, aby na IKE oraz IKZE wykorzystać wszystkie możliwe korzyści podatkowe),

‒ wpłata roczna 10000zł, dokonywana na początku każdego okresu. W każdym z rozwiązań bezpośrednio z kieszeni oszczędzającego, co w okresie 35 lat daje 350.000zł,

‒ wpłata roczna w wysokości 10.000zł

  •  w całości wpływa na IKE,
  •  w przypadku IKZE: wpływa tylko 5000zł (z uwagi na limity), z kolei kolejne 5000zł wpływa na depozyt bankowy,

‒ pozostałe założenia w tabeli:

IKE

IKZE 18

IKZE 32

Zwykły roczny depozyt

produkt pod parasolem podatkowym(np. w ramach TFI)

stopa zwrotu netto w skali roku

5%

5%

5%

5%

5%

wpłata w 1 roku

10000zł

5000zł

5000zł

10000zł

10000zł

stawka opodatkowania (podatek dochodowy wg skali podatkowej)

nie dotyczy

18%

32%

nie dotyczy

nie dotyczy

bonus podatkowy

nie dotyczy

900zł

1600zł

nie dotyczy

nie dotyczy

wpłata w latach kolejnych

10000zł

5000zł

5000zł

10000zł

10000zł

wypłata na koniec okresu oszczędzania

948363zł

426763zł

555384,695

774089zł

834674zł

wpłata na lokatę (dot IKE oraz IKZE, 5000+bonus podatkowy)

nie dotyczy

5900zł

6600zł

nie dotyczy

nie dotyczy

wypłata z założonej lokaty + bonusa podatkowego (dot IKE oraz IKZE)

nie dotyczy

453101zł

453101zł

nie dotyczy

nie dotyczy

całkowita wypłata oszczędności na koniec okresu oszczędzania

948363zł

879864zł

1008485zł

774089zł

834674zl


Tutaj przewaga IKZE nad IKE występuje tylko w wypadku, gdy płacimy 32% podatek dochodowy. Jednak ta przewaga wyrażona wartością jest niewielka. Oczywiście dalej blado wypadają rozwiązania typu produkt pod parasolem podatkowym np. w ramach TFI. O rocznym depozycie bankowym nie wspomnę. Tym samym dalej korzyści podatkowe, które oferuje nam rząd, dają wymierne efekty.

SYMULACJA 3

‒ 30-latek (okres oszczędzania 35 lat: tak aby na IKE oraz IKZE wykorzystać wszystkie możliwe korzyści podatkowe),

‒ wpłata roczna 10.000zł, dokonywana na początku każdego okresu, w każdym z rozwiązań bezpośrednio z kieszeni oszczędzającego, co w okresie 35 lat daje 350.000zł,

‒ wpłata roczna w wysokości 10.000zł

  • w całości wpływa na IKE,
  • w przypadku IKZE wpływa tylko 5000zł (z uwagi na limity), z kolei kolejne 5000zł wpływa na produkt pod parasolem podatkowym,

‒ pozostałe założenia w tabeli:

IKE

IKZE 18

IKZE 32

depozyt

produkt pod parasolem podatkowym(np. w ramach TFI)

stopa zwrotu netto w skali roku

5%

5%

5%

5%

5%

wpłata w 1 roku

10000zł

5000zł

5000zł

10000zł

10000zł

stawka opodatkowania (podatek dochodowy wg skali podatkowej)

nie dotyczy

18%

32%

nie dotyczy

nie dotyczy

bonus podatkowy

nie dotyczy

900zł

1600zł

nie dotyczy

nie dotyczy

wpłata w latach kolejnych

10000zł

5000zł

5000zł

10000zł

10000zł

wypłata na koniec okresu oszczędzania

948363zł

426763zł

555384zł

774089zł

834674zł

wpłata na produkt pod parasolem podatkowym (dot IKE oraz IKZE, 5000+bonus podatkowy)

nie dotyczy

5900zl

6600zł

nie dotyczy

nie dotyczy

wypłata z założonego produktu pod parasolem + bonusa podatkowego (dot IKE oraz IKZE)

nie dotyczy

492457zł

550884zł

nie dotyczy

nie dotyczy

całkowita wypłata oszczędności na koniec okresu oszczędzania

948363zł

919221zł

1106269zł

774089zł

834674zł

 

Tutaj również przewaga IKZE nad IKE występuje tylko w wypadku, gdy płacimy 32% podatek dochodowy. Oczywiście dalej blado wypadają rozwiązania typu produkt pod parasolem podatkowym np. w ramach TFI, o rocznym depozycie bankowym nie wspomnę. Tym samym dalej korzyści podatkowe, które oferuje nam rząd dają wymierne efekty.

Analizując powyższe 3 symulacje – na przestrzeni długiego okresu oszczędzania – widzimy dokładnie, jakie korzyści daje brak podatku Belki na wyjściu z inwestycji.

Nie chodzi tutaj o fakt, który wyraźnie wskazałby, czy IKE jest lepsze od IKZE, czy odwrotnie. Jedynym słusznym wnioskiem jest to, że rozwiązanie IKE/IKZE jest znacznie korzystniejsze, w długim horyzoncie czasowym, od rozwiązań typu lokata bankowa, gdzie systematycznie przy przedłużaniu na kolejny okres płacimy podatek Belki, tym samym – w kolejnym okresie – pracuje mniej pieniędzy. Nawet, jeśli odroczymy podatek od zysków kapitałowych w czasie i zdecydujemy się na produkt pod parasolem ochronnym – tak, aby zapłacić go dopiero na wyjściu z inwestycji, to i tak rozwiązania typu IKE/IKZE wypadają znacznie lepiej.

Porównując korzyści IKE oraz IKZE, pamiętajmy o kilku ważnych różnicach:

‒ w obu rozwiązaniach występuje brak podatku od zysków kapitałowych(19%),

‒ w przypadku IKZE w momencie wypłaty środków po ukończeniu 65. roku życia, musimy od całej kwoty zgromadzonych oszczędności, odprowadzić podatek zryczałtowany w wysokości 10%,

‒ w przypadku IKE środki możemy wypłacić już po ukończeniu 60. roku życia, natomiast w przypadku IKZE, musimy czekać do ukończenia 65. roku życia,

‒ w przypadku IKE możemy dokonywać „częściowych zwrotów”. Przy wypłacie zapłacimy po prostu podatek od zysków kapitałowych. Natomiast IKZE wyklucza częściowe zwroty. Tu dostępny jest jedynie „zwrot całkowity”, co powoduje, że wypłacana kwota podwyższa podstawę opodatkowania. Tym samym musimy, w przypadku wcześniejszego wyjścia z inwestycji, zapłacić podatek. W zależności od aktualnej skali podatkowej jest to 18% lub 32%.

Biorąc pod uwagę powyższe, widzimy, jak ważna jest elastyczność środków. W przypadku IKE praktycznie pełna, w przypadku IKZE znacznie ograniczona.

Oszczędzając relatywnie niewielkie kwoty(ok. poniżej progu IKZE), reinwestując również bonus podatkowy poprzez IKZE, można dojść do wniosku, że to rozwiązanie przyniesie więcej korzyści. Ale co w sytuacji, gdy w założonym przypadku będziemy potrzebowali część środków wypłacić wcześniej, np. na bieżące, nieprzewidziane potrzeby? IKZE jest zamykane, na wyjściu płacimy podatek. Tutaj widoczna jest znaczna przewaga IKE, gdyż daje ono dużo większą elastyczność. Możemy dokonywać częściowych zwrotów, a pozostałe środki dalej pracują. W tym wypadku rozwiązanie IKZE na okres 35 lat, jak to założono w symulacji 1, jest spiralą produktu, którego nie będzie sensu zrywać przed ukończeniem 65. roku życia. A okres 35 lat to okres, w którym naprawdę wiele może się wydarzyć…

Decydując się na oszczędzanie na emeryturę, nie skupiajmy się na fakcie, czy lepiej wybrać IKE czy IKZE. Pamiętajmy, że każdy z nas może założyć zarówno 1 rachunek IKE, jak i 1 rachunek IKZE. Tym samym symulację drugą oraz 3trzecią, możemy wymazać z niniejszego artykułu, gdyż biorąc pod uwagę powyższe, nasuwa się kolejny bardzo ważny wniosek. Jaki?

Rozwiązanie hybrydowe.

Posiadane środki wpłacajmy w pierwszej kolejności na IKZE. Wszelkie nadwyżki wpłacajmy oczywiście na IKE. Jeśli się da, wykorzystajmy maksymalne limity dla IKZE oraz IKE (odpowiednio 5.115,60 oraz 12.789zł w 2017 roku). Jeśli nie wpłacamy aż tak dużo, aby w pełni wykorzystać limity, wpłacajmy najpierw na IKZE, a korzyści podatkowe(bonus podatkowy) wpłacajmy na IKE. W długim okresie zapewni nam to sporą elastyczność środków. Zawsze będziemy mieć asa w rękawie – w każdej chwili wycofamy ok. 20-30% naszych oszczędności z konta IKE, płacąc przy tym na wyjściu jedynie 19% podatek od zysków kapitałowych, czyli tak, jakbyśmy te środki inwestowali pod parasolem podatkowym.

Jeśli chcemy z kolei większej elastyczności środków, rozkładajmy kapitał równomiernie pomiędzy IKZE oraz IKE.

Wszystko tak naprawdę zależy od naszej indywidualnej sytuacji.

Biorąc pod uwagę dwa najważniejsze wnioski  z niniejszego artykułu:

- w czasie aktywności zawodowej sami musimy zacząć dbać o zgromadzenie oszczędności emerytalnych,

- rozwiązania typu IKE/IKZE dają wymierne korzyści finansowe.

Zastanawia mnie fakt, że na ponad 16,266 mln pracujących (dane na 1.09.2016, liczba pracujących wg metody BAEL) na koniec I półrocza było prowadzonych zaledwie 867799 kont IKE oraz 613918 kont IKZE.

Sumując konta IKE oraz IKZE, warto powtórzyć że na ponad 16,266 mln pracujących, prowadzonych było zaledwie 1,48 mln kont w ramach IKE/IKZE.

Spójrzmy na poniższe zestawienia rachunków IKE oraz IKZE (opracowanie własne na podstawie raportów https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/index.html ).

IKE

ilość prowadzonych kont na koniec roku

wartość(w tyś. zł) na koniec roku

założone nowe(z wyłączeniem transferów)

zwroty całkowite(ilość kont)

średnia wpłata (w zł)

ilość zasilonych kont

% zasilonych kont

2004

175 476

168 578

175 506

336

1 100

b.d

b.d

2005

427 865

689 635

264 286

17 900

2 208

b.d

b.d

2006

840 263

1 298 545

444 079

29 388

2 199

b.d

b.d

2007

915 492

1 864 570

117 267

36 610

1 719

364 615

40%

2008

853 832

1 613 789

51 465

110 075

1 561

307 197

36%

2009

809 219

2 199 421

37 669

80 576

1 850

274 001

34%

2010

792 466

2 726 395

34 784

47 238

1 971

251 898

32%

2011

814 449

2 763 980

72 560

47 752

1 982

274 971

34%

2012

813 292

3 530 313

56 145

52 907

2 584

257 777

32%

2013

817 651

4 271 150

50 872

42 732

3 130

259 923

32%

2014

824 485

5 030 537

47 661

37 257

3 440

264 217

32%

2015

855 220

5 644 982

65 774

29 366

3 500

269 395

32%

2016 półrocze

867 799

6 002 434

32 565

16 034

2 400

212 150

24%

 

IKZE

ilość prowadzonych kont na koniec roku

wartość(w tyś. zł) na koniec roku

założone nowe(z wyłączeniem transferów)

zwroty całkowite

średnia wpłata

ilość zasilonych kont

%zasilonych kont

2012

496 821

52 882

501 653

5 043

800

32 837

7%

2013

496 426

119 206

64 225

7 680

1 140

54 431

11%

2014

528 142

295 350

63 174

8 679

2 330

86 521

16%

2015

597 259

619 592

91 446

11 826

2 600

142 755

24%

2016 półrocze

613 918

764 084

25 367

7 433

1 700

101 709

17%

 
Analizując powyższe dane, nasuwa się kilka istotnych wniosków:

‒ liczba IKE praktycznie od 2006 roku jest na względnie stałym poziomie ok. 800.000-850.000 prowadzonych rachunków. Biorąc pod uwagę przyrost netto(nowe konta i zwroty), przyrost klientów korzystających z tego rozwiązania, jest niezwykle wolny,

‒  w momencie wprowadzenia IKZE, nie widać jakichś negatywnych tendencji na kontach IKE, co może świadczyć o tym, że to prawdopodobnie głównie klienci posiadający IKE założyli sobie świadomie kolejne konto emerytalne w postaci IKZE,

‒ % zasilanych rachunków to niewiele powyżej 30% rachunków w ramach IKE oraz ok. 20% w ramach IKZE,

‒ bardzo niskie wpłaty na IKE. Średnia wpłata za ostatnie lata to ok. 3500zł rocznie, gdzie limit jest ponad 3-krotnie wyższy,

‒ bardzo niskie wpłaty na IKZE. Średnia wpłata za ostatnie lata to ok. 2500zł rocznie, gdzie limit jest ponad 2-krotnie wyższy.

Biorąc pod uwagę powyższe wartości, warto poszukać odpowiedzi, dlaczego na 16,266 mln pracujących, prowadzonych było zaledwie 1,48 mln kont w ramach IKE/IKZE, z których w zależności od wariantu, opłacanych rocznie jest zaledwie ok. 20-30%, a i tak składki są 2-,3-krotnie niższe aniżeli maksymalne limity?

Liczby nie kłamią, IKE oraz IKZE to wymierne korzyści podatkowe/finansowe, a przed nami dopiero prawdziwe problemy związane z ZUS, czy wysokością wypłat przyszłych emerytur.

Skąd tak mała liczba świadomych Polaków oszczędzających na emeryturę?

Odpowiedź jest jedna.

Wróćmy do początku artykułu.

To tam została ukryta.

Kluczem do zmiany tych negatywnych tendencji jest FINANSOWA EDUKACJA POLAKÓW.

Wszystko w naszych rękach.

Działajmy!

Wszelkie wnioski/analizy stanowią prywatne opinie autora artykułu

Arkadiusz Seta

Dyrektor Biura Obsługi Klienta we Wrocławiu 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję