To musisz wiedzieć zanim wypełnisz PIT za 2017 r.

Poziom

Dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania PIT za 2017 rok. 

  • Uwzględnij wszystkie uzyskane dochody

W swoim rozliczeniu uwzględnić należy wszystkie uzyskiwane dochody, nie tylko związane z wykonywaną pracą. W większości wypadków uzyskany przychód będzie dokumentowany informacją, którą uzyskasz od płatnika albo innego podmiotu. Takie informacje przekazywane są np. na formularzu PIT-11, PIT-40A lub PIT-8C.

Pamiętaj, że dochody osiągane za granicą również mogą podlegać wykazaniu w krajowym rozliczeniu, a nawet być opodatkowane w Polsce. W takiej sytuacji, analizować trzeba nie tylko przepisy krajowe, ale także umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z wieloma krajami.

Odrębne zasady rozliczenia dotyczą przychodów z kapitałów pieniężnych, do których zaliczają się np. przychody z udziału w funduszach kapitałowych, dywidend czy z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Tutaj w zależności od przypadku podatek będzie pobierany przez płatnika albo zaistnieje obowiązek samodzielnego rozliczenia.

  • Wybierz prawidłowy formularz do rozliczenia

Większość podatników dokonuje rozliczenia na elektronicznych formularzach. Rodzaj właściwego formularza ustala się biorąc pod uwagę źródła przychodów oraz sposób ich opodatkowania.

Ważne, aby zastosować wariant formularza obowiązujący w rozliczeniu za 2017 r., a nie za wcześniejsze lata.

Możesz rozliczyć się samodzielnie lub zawnioskować do urzędu skarbowego o przygotowanie wstępnego rozliczenia podatkowego za 2017 r. By rozliczenia dokonał za nas urząd, konieczne jest złożenie wniosku PIT-WZ do 15 kwietnia – po tej dacie podatnik może rozliczyć się wyłącznie sam. Wniosek PIT-WZ można przekazać urzędowi skarbowemu jedynie elektronicznie.

Jeżeli jesteś pracownikiem to pamiętaj, że rozliczenia za 2017 r. nie dokona za Ciebie pracodawca. W tym roku nie można już bowiem rozliczyć się w deklaracji PIT-40 – podkreśla Paweł Fałkowski, partner i doradca podatkowy w ALTO.

  • Dolicz dochody dzieci

Przygotowując rozliczenie za rok 2017 r. należy pamiętać o dochodach małoletnich (niepełnoletnich) dzieci.

Przychody dzieci z pracy, stypendiów oraz przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku, nie są doliczane do zeznania rodziców, ale wykazywane w odrębnym zeznaniu sporządzonym w imieniu dziecka.

Pozostałe dochody osiągane przez dzieci rozlicza się łącznie z dochodami rodziców i wykazuje w załączniku PIT/M do zeznania PIT-36. Nawet jeżeli sami rodzice nie rozliczają się na formularzu PIT-36, to są zobowiązani do złożenia oddzielnego formularza PIT-36 z uwzględnieniem tych dochodów.

Aleksandra Kasińska-Skiba, zwraca uwagę, że w takim wypadku, w roku, w którym dziecko osiąga 18 rok życia, przychody z okresu przed ukończeniem tego wieku dolicza się do przychodów rodziców, a pozostałe dochody dziecko rozlicza samodzielnie na własnej deklaracji.

Jeżeli małżonkowie składają wspólne rozliczenie, to dochody małoletnich dzieci dolicza się do łącznych dochodów obojga małżonków.

Alimenty na rzecz dzieci są co do zasady zwolnione z podatku PIT i nie wykazuje się ich w rocznym rozliczeniu podatkowym.

  • Uwzględnij kwotę wolną od podatku

Z kwoty wolnej od podatku skorzystać mogą jedynie podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (18%, 32%). Jej wysokość uzależniona została od wartości podstawy opodatkowania, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania, ulgi podatkowe oraz o zapłacone przez podatnika w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne.

Na zmianach wprowadzonych od 2017 r. zyskają podatnicy osiągający najniższe dochody (czyli poniżej 11 000 zł). Natomiast zmianę na niekorzyść odczują podatnicy o najwyższych zarobkach przekraczających 85 528 zł. Sytuacja nie zmienia się dla osób o dochodach pomiędzy 11 000 zł a 85 528 zł.

Zmiana kwoty wolnej to zmiana kwoty zmniejszającej podatek, którą podatnicy uwzględnią w swoim rozliczeniu za 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące kwoty zmniejszającej podatek zawiera poniższa tabela.

Kwota zmniejszająca podatek – po zmianach kwoty wolnej w 2017 r.

Podstawa opodatkowania

 < 6 600 zł

 6 600,01 - 11 000  zł

 11 000,01 - 85 528 

 85 528,01 -   127 000 zł

 > 127 000,01 zł

Kwota zmniejszająca podatek

 1 188 zł

 

 1 188 - 556,02 zł

 556,02 zł

 

 556,02 - 0 zł

 

 0 zł

Zmienione zasady ustalania kwoty wolnej od podatku powodują, że zarabiający do 6600 zł nie zapłacą podatku w ogóle, inni natomiast mogą zapłacić podatek od każdej zarobionej złotówki – zauważa Aleksandra Kasińska-Skiba, menedżer i doradca podatkowy w ALTO.

  • Zmniejsz podatek rozliczając się z małżonkiem albo stosując ulgę

Rozliczenie z małżonkiem / z dzieckiem

Najpopularniejszym sposobem na obniżenie podatku wciąż pozostaje wspólne rozliczenie z małżonkiem. „Złożenie wspólnego PITu” jest najkorzystniejsze dla małżeństw, w których jeden z małżonków osiąga znacznie niższe dochody do drugiego lub nie osiąga ich wcale.

Możliwość preferencyjnego, wspólnego rozliczenia dotyczy jedynie małżonków, którzy pozostawali w związku małżeńskim i między którymi istniała wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy.

Wspólne rozliczenie nie jest możliwe, jeżeli któryś z małżonków w roku podatkowym korzystał z opodatkowania podatkiem liniowym (19%), ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową.

Możliwe jest również wspólne rozliczenie z dzieckiem przez osobę samotnie je wychowującą.

Ulga na dzieci

Z ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy, którzy sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem, rodzice zastępczy oraz prawni opiekunowie mieszkający z dzieckiem. Wspólne rozliczenie rodzica z dzieckiem nie wyklucza stosowania ulgi prorodzinnej.

Atrakcyjność ulgi na dziecko wynika z możliwości odliczenia kwoty tej ulgi od obliczonej kwoty podatku. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci oraz wysokości osiąganych dochodów. Rodzice tracą prawo do ulgi, gdy dziecko osiągnie 25 rok życia, weźmie ślub, czy też zakończy naukę. Odliczeniu podlega kwota za każdy miesiąc, za który przysługiwało prawo do skorzystania ulgi. Zatem w przypadku nabycia bądź utraty prawa do ulgi w trakcie roku, kwota odliczenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w skali roku.

Jeżeli dochód dziecka przekroczy 3 089 zł rodzice nie będą mieli prawa do skorzystania z ulgi.

Ulga na internet

Odliczenie z tytułu ulgi na internet przysługuje jedynie w rozliczeniach podatkowych w dwóch następujących po sobie latach – pod warunkiem, że podatnik wcześniej nie korzystał z tego odliczenia.

W 2017 r. z tej ulgi skorzystają podatnicy, którzy nigdy wcześniej z niej nie korzystali lub po raz pierwszy uwzględnili ją w zeznaniu za 2016 r. Maksymalna kwota odliczenia z tytułu wydatków na internet to 760 zł w skali roku.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna uległa w 2017 r. zmianie w zakresie odliczenia wydatków na używanie samochodu. Aktualnie prawo do korzystania z ulgi dotyczy osób niepełnosprawnych bez obowiązku posługiwania się ściśle określonym rodzajem niepełnosprawności oraz osób mających na utrzymaniu niepełnosprawnych. Odliczyć można nie więcej niż 2 280 zł. Dotychczas wydatki na samochód mogły odliczać wyłącznie osoby zaliczane do I i II grupy inwalidzkiej i tylko na cele związane z koniecznym dojazdem na zabiegi – komentuje Paweł Fałkowski – oba ograniczenia zostały aktualnie zniesione.

Darowizna na cele krwiodawstwa

Od dochodu można odliczyć darowiznę w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników. Przykładowo, za 1 litr pobranej krwi wartość rekompensaty to 130 zł.

Darowizna na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego

Darowizny na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Ograniczenie nie dotyczy darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła.

  • Przekaż 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

Jak co rok podatnicy mają możliwość przekazania 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego. Dla podatnika nie wiąże się to z żadnym obciążeniem finansowym. Dzięki wybraniu w deklaracji organizacji pożytku publicznego, kwota 1% podatku wędruje bezpośrednio z budżetu państwa do wybranej organizacji.

Więcej o tym jak przekazać 1% podatku na szczytny cel, przeczytasz w https://www.viem.pl/pl/twoje-finanse/jak-przekazac-1-proc-podatku-na-szczytny-cel

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję