Polityka cookies

Czym jest polityka cookies i jakie ma zastosowanie?

1) Niniejsza Polityka cookies (dalej jako „Polityka”) określa zasady związane ze stosowaniem plików cookies (dalej jako „pliki cookies”) na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem www.viem.pl (dalej jako „Strona internetowa”) której administratorem jest Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa (dalej jako „Vienna Life”).

2) Viem.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji treści niniejszej Polityki w przypadku zaistnienia stosownych zmian prawnych i/lub technicznych.

3) Z uwagi na to, że na Stronie internetowej mogą znajdować się odwołania do innych serwisów/portali internetowych, które stosują własne polityki prywatności i regulacje, Viem.pl rekomenduje zapoznanie się z każdą z takich regulacji, ponieważ Vienna Life nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące poza Stroną internetową.

4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechne, w tym m.in. ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Czym są pliki cookies?

5) Pliki cookies są to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na urządzeniu końcowym, które przeznaczone są do korzystania ze Stron internetowej. Informacje zawarte w plikach cookies mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies identyfikują urządzenie końcowe Użytkownika i umożliwia wyświetlenie Strony internetowej w formacie dopasowanym do tego urządzenia końcowego, a ich wyłączenie może mieć wpływ na wyświetlanie Strony Internetowej oraz na możliwość korzystania z niektórych jej funkcjonalności w sposób optymalny. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do ograniczenia albo utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej.

6) Pliki cookies zawierają niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej w tym dotyczące m.in. procesu autoryzacji (logowania), nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jakie są warunki działania plików cookies?

7) Warunkiem prawidłowego działania plików cookies jest ich (i) uprzednia akceptacja oraz ich (ii) nie usuwanie przez okres korzystania z odpowiednich funkcjonalności Strony internetowej.

8) Strona internetowa umożliwia zbierane (i) Plików cookies sesyjnch, pozostających na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania ze Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. (ii) Plików cookies stałych pozostających w pamięci urządzenia końcowego użytkownika przez czas określony lub do momentu ich usunięcia

9) Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

W jakim celu pliki cookies są zbierane?

10) Pliki cookies zbierane i wykorzystywane są w celach (i) statystycznych, jak też w celach (ii) dostosowania zawartości Strony internetowej do specyfiki i preferencji Użytkownika, (iii) realizacji działań marketingowych, kampanii reklamowych i informacyjnych Vienna Life, (iv) a także integracji Strony internetowej z zewnętrznymi serwisami.

11) Celem zbierania plików cookies nie jest (i) identyfikacja Użytkownika, (ii) śledzenie Użytkownika i jego aktywności w sieci Internet, (iii) tworzenie analiz pod kątem dostarczania Użytkownikowi sprofilowanych reklam lub innych niezamówionych treści.

Pliki cookies a dane osobowe

12) Pliki cookies nie służą zbieraniu danych osobowych z wyjątkiem sytuacji gdy Użytkownik udzieli Vienna Life w sposób wyraźny stosownych zgód. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w zdaniu porzednim dane osobowe zbierane są wyłącznie w zakresie, celu i na okres wyraźnie wskazany podmiotowi tych danych oraz podlegają właściwej ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję