Zastrzeżenia prawne

Wszelkie publikowane na witrynie internetowej zlokalizowanej pod adresem www.viem.pl (dalej jako „Strona internetowa”) materiały, opisy, zestawienia, znaki towarowe, logotypy, pliki, itd. (dalej łącznie i osobno jako „Materiały” lub „Zawartość”) stanowią prawnie chronioną własność Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Vienna Life”) lub publikowane są przez Vienna Life na Stronie internetowej w zakresie i za zgodą dysponenta praw do konkretnego Materiału. O ile inaczej nie zastrzeżono (w sposób jednoznaczny i wyraźny), Zawartość ani żadna z jej części nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. O ile Vienna Life dopuściła technicznie taką możliwość, bądź uprawnienie takie wynika z przepisu prawa, Użytkownik Strony internetowej (tj. każda osoba, która otwiera, pobiera treści lub wykonuje jakąkolwiek operację z wykorzystaniem Strony internetowej) ma prawo do pobierania oraz drukowania Zawartości lub jej fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw do konkretnej publikacji, znaku towarowego, logotypu, itp.

Żaden Materiał lub element Strony internetowej (nieudostępniony przez Viem.pl na warunkach, o których mowa w zdaniu poprzednim) nie może być wykorzystywany, przetwarzany, modyfikowany, utrwalany, zwielokrotniany, wprowadzany do pamięci komputera, transmitowany, odtwarzany i wyświetlany publicznie bez uprzedniej zgody Vienna Life. Dozwolone korzystanie z Materiałów umieszczonych na Stronie internetowej nie stanowi i nie może być przez Użytkownika rozumiane jako udzielenie przez Vienna Life prawa autorskiego, licencji, prawa do znaku towarowego lub jakiegokolwiek innego prawa na dobrach niematerialnych.

Vienna Life zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia lub innej notyfikacji do usuwania Zawartości, jak i wprowadzania zmian całości lub części treści Materiałów zawartych na Stronie internetowej.

Vienna Life dokłada należytej staranności, aby zapewnić Użytkownikowi bezpieczną (zarówno z punktu widzenia teleinformatycznego, jak i w zakresie bezpieczeństwa oraz poufności przekazywanych danych) komunikację zarówno ze Stroną internetową, jak i przeglądarką oraz serwerem ją obsługującym. Strona internetowa zabezpieczona jest stale aktualizowanym oprogramowaniem antywirusowym. W przypadku korzystania z usług świadczonych przez Vienna Life drogą elektroniczną, szczegóły dotyczące bezpieczeństwa transmisji znajdują się w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, zamieszczonym na Stronie internetowej.

Zawartość Strony internetowej nie jest kierowana do mieszkańców/obywateli/podmiotów państw, w których obowiązujące przepisy zabraniają lub w jakikolwiek sposób ograniczają ich publikację bądź w inny sposób limitują komunikację ze Stroną internetową.

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję